lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs MAM242F giltig från och med HT 2015

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
 • Engelska
  Svenska
 • En gång per termin
Syfte
 • Kursens syfte är att studenten ska tillägna sig grundläggande kunskaper om aerosolers (system i vilka partiklar är suspenderade i gaser) fysik och kemi, förståelse för luftburna partiklars uppkomst, spridning, transformationer och deponering samt kunskaper om provtagningsstrategi och mätmetodik för luftburna partiklar. Avsikten är att studenten ska skaffa sig en grund för värdering av miljö (t ex klimat) och hälsoeffekter av luftburna partiklar samt kunskaper för tillämpning inom till exempel nanoteknologi, eliminationsteknik, produktionsteknik, renhetsteknik och läkemedelsindustrin.
Innehåll
 • Aerosolfysik, aerosolkemi, uppkomst och förekomst av partikelformiga luftföroreningar i inre och yttre miljö, lungdeponering, partikelavskiljning samt insamlings- och mätmetodik. Egenskaper hos, i arbetsmiljön och bostadsmiljön, vanligt förekommande partikelformiga luftföroreningar. Egenskaper hos partikelformiga luftföroreningar i yttre miljön. Orientering om luftburna partiklars påverkan på hälsa och klimat. Orientering om aerosoltillämpningar inom renhetsteknologin, om läkemedelstillämpningar och om nanoteknologitillämpningar. Laborationerna är obligatoriska och avser dels att illustrera grundläggande aerosolfysikaliska fenomen, dels att ge praktisk övning i aerosolmätning.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • • Förklara och använda grundläggande begrepp inom aerosolteknologin.
  • Beskriva förekommande mätmetodik som bygger på mekaniska, elektriska och optiska principer.
  • Beskriva de viktigaste effekterna som luftburna partiklar har på människa och miljö
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • Kunna planera och utföra mätningar och utvärdera data på en grundläggande nivå från aerosolinstrument. Beskriva syfte, metod och resultat från mätningar och kunna jämföra och diskutera resultat, och potentiell påverkan av dessa resultat på hälsa och miljö, både muntligt och skriftligt.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • Kunna motivera val av lämpliga aerosolinstrument beroende på exponeringsscenario.
  Visa på insikter i möjligheter och begränsningar med olika aerosolinstrument och mättekniker.
  Kunna bedöma och tolka mätresultat baserat på potentiell lungdeponering och hälsorisker utifrån olika exponeringsscenarion.
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • Laborationer
 • övningar
 • Projekt
Examinationsformer
 • Skriftlig tentamen
 • Skriftlig rapport
 • Inlämningsuppgifter
 • Seminarieföredrag av deltagarna
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
 • Kursen är öppen för doktorander inom teknik och naturvetenskap.
Förutsatta förkunskaper
 • Kunskap på avancerad nivå inom något/några av fälten aersolteknologi/exponerings- eller riskhantering/nanoteknologi/atmosfärskemi/förbränning/miljövetenskap/meteorologi
Urvalskriterier
Litteratur
 •  
 • Kurspärm med allt nödvändigt material säljs till självkostnadspris.
Övrig information
Kurskod
 • MAM242F
Administrativ information
 •  -09-30
 • FN3/Per Tunestål

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

3 kurstillfällen.

Kurskod ▽ Kursnamn ▽ Avdelning ▽ Inrättad ▼ Kursplan giltig från ▽ Startdatum ▽ Slutdatum ▽ Publicerad ▽
MAM242F Aerosolteknologi Ergonomi och aerosolteknologi Höstterminen 2015 2015‑11‑02 (ungefärligt) 2016‑01‑16
MAM242F Aerosolteknologi Ergonomi och aerosolteknologi Höstterminen 2015 2017‑10‑30 (ungefärligt) 2018‑01‑10
MAM242F Aerosolteknologi Ergonomi och aerosolteknologi 2021‑09‑09 Höstterminen 2015 2021‑11‑02 2022‑01‑31 2021‑09‑09

Utskriftsvänlig visning