Kursplan för

Aerosolteknologi
Aerosol Technology

MAM242F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2023
Beslutad av: FN3/Per Tunestål
Datum för fastställande: 2015-09-30

Allmänna uppgifter

Avdelning: Ergonomi och aerosolteknologi
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska, svenska

Syfte

Studenterna skall tillägna sig grundläggande, övergripande kunskap om aerosoler: partikelsuspensioner i gas. Kursen ska ge en översikt över luftburna partiklars fysik och kemi, mätteknikerna som används för att karaktärisera dem, och aerosolers effekter på miljö och hälsa. Våra studenter skall lära sig att diskutera dessa ämnen samt teknologiska tillämpningar av aerosoler. Aerosolvetenskap har tydlig och direkt koppling till FN:s hållbarhetsmål. Detta gäller framför allt: god hälsa och välbefinnande, hållbara städer och samhällen, anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, hållbar energi för alla, hållbar industri innovation och infrastrukturer samt bekämpa klimatförändringar.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Aerosolfysik, aerosolkemi, uppkomst och förekomst av partikelformiga luftföroreningar i inre och yttre miljö, lungdeponering, partikelstorleksfördelningar, insamlings- och mätmetodik. Egenskaper hos vanligt förekommande partikelformiga luftföroreningar i ”bakgrundsluft”, arbetsmiljö och bostäder. Orientering kring luftburna partiklars påverkan på hälsa och klimat. Orientering om aerosoltillämpningar inom läkemedelstillämpningar och nanoteknologi. Laborationerna är obligatoriska och avser dels att illustrera grundläggande aerosolfysikaliska fenomen, dels att ge praktisk övning i aerosolmätning inklusive tolkning av mätdata. På kursen föreläser forskare med olika kompetensområden vilket säkerställer att aktuella forskningsrön inom respektive område tas upp och diskuteras. Under kursen får studenterna själva samla material och i samband med detta lära sig göra självständiga och kritiska tolkningar.

Kurslitteratur

Kurslitteratur finns tillgängligt på internet.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, laborationer, övningar, projekt

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig tentamen, skriftlig rapport, inlämningsuppgifter, seminarieföredrag av deltagarna. Samtliga moment ska vara godkända för godkänt kursbetyg.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: Kursen är öppen för forskarstuderande.
Förutsatta förkunskaper: God kännedom inom naturvetenskapliga ämnen.

Övrig information

Kursen överlappar helt med MAMF55, TFRG10, TFRG11.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:
Hemsida: https://www.design.lth.se/utbildning/forskarutbildning/forskarutbildningskurser/


Fullständig visning