Kursplan för

Människan i extrema miljöer
Human in Extreme Environments

MAMF35F, 7,5 högskolepoäng

Gäller från och med: Vårterminen 2020
Beslutad av: Åsa Håkansson
Datum för fastställande: 2019-11-13

Allmänna uppgifter

Avdelning: Ergonomi och aerosolteknologi
Kurstyp: Gemensam kurs, avancerad nivå och forskarnivå
Kursen ges även på avancerad nivå med kurskod: MAMF35
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Kursens övergripande mål är att ge de studerande fördjupade kunskaper och färdigheter i fysiologi och miljöns påverkan på människans fysiska välbefinnande, hälsa och prestationsförmåga, samt relaterad prevention och skydd.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden reflektera över sin egen utveckling och behov av ytterligare kunskap inom området.

Kursinnehåll

Kursen ger kunskap om och förståelse för valda ämnen inom fysiologi och miljöns påverkan på människans välbefinnande, hälsa och prestationsförmåga. Bland ämnena ingår • introduktion till mänsklig vistelse i extrema miljöer och den mänskliga prestationsförmågans begränsningar • fysisk arbetsförmåga och mänsklig prestation • människans värmebalans och värmeutbyte med omgivningen • varma miljöer • kalla miljöer • Exponering till brand och syrefattiga miljöer • kallt vatten och dykning • hög höjd och hypoxisk miljö • rymdmiljö • överlevnad • förebyggande och skyddsåtgärder • kläder och personlig skyddsutrustning • metoder för riskbedömning och simulering • internationella standarder.

Kurslitteratur

Prevent: Personlig skyddsutrustning. Prevent, Stockholm, Sverige, 2008, ISBN: 978-91-7365-027-4. --- Holmér, I.: Human performance in extreme environments. Kompendium, Lund University. 2009. Compendium. --- Åstrand, P-O., Rohdahl, K., Dahl, H., Strömme, S.: Textbook of work physiology: Physiological bases of exercise. Champaign, IL: Human Kinetics, 2003, ISBN: 0-7360-0140-9. Recommended complementary reading. --- Auerbach P.S.: Wilderness medicine. Mosby, Elsevier, 2007, ISBN: 978-0-323-03228-5. Recommended complementary reading. --- Gunga H.-C.: Human Physiology in Extreme Environments. Elsevier, 2015, ISBN: 978-0-12-386947-0. Recommended complementary reading. --- Selection of published articles. Selected scientific papers on specific lecture topics.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, laborationer, projekt. Föreläsningarna inkluderar gästföreläsningar. Handledning ges via en nätbaserad undervisningsplattform. Kursens teoretiska avsnitt kompletteras med ett litet projektarbetet i grupp och tre laborationer: 1) maximal syreupptagningsförmåga (VO2max) test, 2) övningslaboration i varm miljö, 3) övningslaboration i kall miljö. Obligatorisk närvaro krävs vid föreläsningar, gästföreläsningar, grupparbeten och laborationer.

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig tentamen, skriftlig rapport, inlämningsuppgifter, seminarieföredrag av deltagarna. Examination inkluderar tre laborationer, muntlig och skriftlig redovisning av projektarbetet i grupp, samt en individuell skriftlig tentamen. Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: Kursen är öppen för doktorander inom forskarutbildningsämnena arbetsmiljöteknik och aerosolteknik och studenter som förväntas antas till dessa forskarutbildningsämnen, samt andra doktorander t.ex. i arbets- och miljömedicin, hälsovetenskap, idrottsvetenskap.
Urvalskriterier: Doktorander inom forskarutbildningsämnena arbetsmiljöteknik och aerosolteknik och studenter som förväntas antas till dessa forskarutbildningsämnen har prioritet till kursplatserna. Andra doktorander t.ex. i arbets- och miljömedicin, hälsovetenskap, idrottsvetenskap kan antas i mån av plats.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvarig: Chuansi Gao <chuansi.gao@design.lth.se>
Hemsida: http://www.eat.lth.se/termisk-miljoe/english/education/mamf35-and-tfrc70-human-performance-in-extreme-environments/


Fullständig visning