Kursplan för

Topologi
Topology

MATM16F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Vårterminen 2018
Beslutad av: Professor Thomas Johansson
Datum för fastställande: 2018-03-02

Allmänna uppgifter

Avdelning: Matematik (LTH)
Kurstyp: Gemensam kurs, avancerad nivå och forskarnivå
Kursen ges även på avancerad nivå med kurskod: MATM16
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Syftet med kursen är att befästa och generalisera resultat som studenten redan stiftat bekantskap med i tidigare analyskurser, att förse henne eller honom med ett adekvat språk för högre studier i matematik och att utveckla hennes eller hans skicklighet att arbeta med abstrakta begrepp vars betydelse definieras av olika uppsättningar av axiom. I synnerhet skall kursen utgöra en brygga mellan matematikkurserna vid LTH och mer avancerade matematikkurser.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Grunderna av teorin för metriska, topologiska och kompakta rum. Tietzes utvidgningssats och Stone-Weierstrass approximationssats. Elementära egenskaper hos Banach- och Hilbertrum.

Kurslitteratur

Munkres, J.: Topology. Pearson New International Edition. Pearson, 2017. ISBN 9780134689517.
Häftad version av andra upplagan från 2000.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, seminarier

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig tentamen, muntlig tentamen. Obligatoriska inlämningsuppgifter kan förekomma.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: FMAA05 Endimensionell analys, FMAB20 Linjär algebra, FMAB30 Flerdimensionell analys, FMAF01 Funktionsteori samt FMAF05 System och transformer.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:
Hemsida: http://www.ctr.maths.lu.se/course/top/


Fullständig visning