Kursplan för

Utvärdering av miljöpolicy
Environmental Policy Evaluation

MIM001F, 5 högskolepoäng

Gäller från och med: Vårterminen 2018
Beslutad av: Cintia Bertacchi Uvo
Datum för fastställande: 2017-12-12

Allmänna uppgifter

Avdelning: Internationella miljöinstitutet
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Kursens övergripande mål är att deltagande doktorandstudenter ska förbättra sina kunskaper och kompetenser inom området utvärdering av miljöpolitiska styrmedel, samt att kursens innehåll potentiellt ska kunna användas som en byggsten i studenternas doktorandstudier.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden Vara medveten om kritiska aspekter (t ex styrkor och begränsningar) av metodiska tillvägagångssätt/ramverk rörande några av de viktigaste utvärderingsmetoderna för miljöpolitiska styrmedel.

Kursinnehåll

Kursen består av 1) uppsatsskrivning och att hålla ett seminarium på ett utvalt ämne, 2) kommentera/läsa medstudenters uppsatser om andra utvärderingsämnen, 3) deltagande i seminarier som hålls av medstudenter och 4) delta i föreläsningar av experter.

Kurslitteratur

Förutom den föreslagna litteraturen, ska inläsningsmaterial för uppsatsskrivning införskaffas av studenterna själva.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, seminarier, projekt. Kursens huvudkomponenter beskrivs nedan. - Introduktionsföreläsning - Skriva en uppsats på 6-10 sidor, innehållandes en kort genomgång av utvärderingsmetoder för styrmedel, samt en djupare genomgång av ett av den kursansvarige tillhandahållet utvärderingsbegrepp/tillvägagångssätt/metod, samt utvärdering av ett valt styrmedel genom användandet av det valda utvärderingsbegreppet/tillvägagångssättet/metoden - Granska och kommentera på medstudenters uppsatser (2 per student) + läsa andra uppsatser - Seminarieförberedelser - Studentledda seminarier - Föreläsningar av inbjudna föreläsare/experte

Kursens examination

Examinationsformer: Inlämningsuppgifter, seminarieföredrag av deltagarna. För att få godkänt på kursen är det obligatoriskt för deltagare att ha fullgjort alla inlärningsmoment, samt fått godkänt på samtliga uppgifter i kursen (d.v.s. uppsatsskrivning, granskning och kommentering av två medstudenters uppsatser, läsning av andra uppsatser/artiklar, samt att leda ett seminarium för de andra studenterna inom ditt uppsatsämne).
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: Kursen arrangeras för doktorandstudenter på IIIEE och LUCSUS (Lunds Universitets Centrum för Hållbarhetsstudier) på först till kvarn-basis med ett max antal på 12 studenter. Intresserade deltagare kan kontakta kursansvarig Naoko Tojo (naoko.tojo@iiiee.lu.se).

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvarig: Naoko Tojo <naoko.tojo@iiiee.lu.se>


Fullständig visning