Kursplan för

Artikelinkubator för tvärvetenskaplig forskning
Interdisciplinary Article Incubator

MIM005F, 8 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2017
Beslutad av: Cintia Bertacchi Uvo
Datum för fastställande: 2017-12-12

Allmänna uppgifter

Avdelning: Internationella miljöinstitutet
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Kursens syfte är att doktorander vid Internationella miljöinstitutet ska öka sin förmåga att utveckla relevant, sammanhängande och intresseväckande tvärvetenskaplig forskning genom att i rollerna som författare och kollegial granskare öva akademiskt skrivande och kollegial granskning under en hel skrivprocess. Syftet uppnås genom seminarier vid vilka doktorandernas egna artikel- och konferensmanuskript i olika stadier presenteras och diskuteras samt genom att doktoranderna ger återkoppling på varandras arbeten. Kursen tar också upp övergripande frågor kopplade till tvärvetenskaplig forskning. Kursen består av fyra progressivt utformade delkurser (nivåer). Eftersom kursen syftar till att stödja en fortlöpande lärandeprocess kan delkurserna tas på olika nivåer inom forskarutbildningen. Helst ska doktoranden vara anmäld på kursen under hela utbildningen.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

I kursen ingår seminarier och förberedelser. Seminarierna ges som halvdagsseminarier ungefär varannan månad under terminstid. Vid förberedelserna ska doktoranderna förbereda presentationer av egna texter, läsa andra doktoranders manuskript och läsa kurslitteratur. Manuskripten ska vara nära anknutna till och avhängiga av doktorandens pågående forskning. På seminarierna ska doktoranderna ompröva eller försvara ifrågasatta aspekter av deras eget arbete och kommentera andras arbeten. Seminarierna behandlar även särskilda aspekter av forskningsupplägg och akademiskt skrivande när de aktualiseras under kursens gång. Lärare och doktorander beslutar gemensamt om vilka frågor som ska tas upp, utifrån det material som doktoranderna redovisat eller de problem de stött på i skrivandet. Beroende på det aktuella temat kan specifika seniorforskare bjudas in till seminarierna. Förutom doktorandernas skrivande kommer ett seminarium om året att mer allmänt behandla praxis och problem för tvärvetenskaplig forskning, bl a gemensamma metodologiska och teoretiska tillvägagångssätt, förhållandet mellan inomvetenskaplig och tvärvetenskaplig forskning och lämpliga publiceringskanaler. Doktorander som tar kursen på kvalificerad nivå kommer att ha ansvaret för det här seminariet. Doktoranderna kan ta kursen i sin egen takt, vilket innebär att de kan registrera sig när som helst och få poäng när de avslutat de obligatoriska momenten för respektive delkurs. Dessa moment utgörs av • deltagande i fyra seminarier • presentation och diskussion av egna texter och inlämning av de reviderade texter som blir resultatet av den kollegiala granskningen, och • skriftliga och muntliga kommentarer på minst fyra texter • en reflekterande uppsats om ett ämne som bestäms för varje delkurs och som kommer att diskuteras vid ett seminarium (500 ord) Att doktoranderna kan ta kursen i sin egen takt leder till ett jämnt flöde av texter från doktoranderna under de olika stadierna av forskarutbildningen. Det gör det också möjligt att integrera nya doktorander som just har startat sin forskarutbildning.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen består av doktorandernas egna texter och litteratur som anknyter till de ämnen som behandlas. Aktuell litteratur anges i samband med ifrågavarande seminarium.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Seminarier, litteraturkurs som självstudier

Kursens examination

Examinationsformer: Muntlig tentamen, inlämningsuppgifter, seminarieföredrag av deltagarna. Varje delkurs examineras genom • aktivt deltagande i undervisningen (muntlig examination) • inlämning av egna texter och versioner av dessa som bearbetats i enlighet med de övriga deltagarnas kommentarer • skrivna kommentarer till andra doktoranders texter • en reflekterande uppsats på ca 500 ord Studenterna förväntas vid examinationen redovisa de olika lärandemålen för varje nivå på kursen.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: Kursen ingår i forskarutbildningen vid Internationella miljöinstitutet och är öppen för alla Internationella miljöinstitutets doktorander.

Övrig information

Kursansvarig: Jenny Palm, Professor, IIIEE, 046 2220242, jenny.palm@iiie.lu.se

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvarig: Jenny Palm <jenny.palm@iiiee.lu.se>


Fullständig visning