Kursplan för

Transmissioner - dimensionering
Transmissions - Dimensioning

MMEN01F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Vårterminen 2022
Beslutad av: FUN2 / Anders Gustafson
Datum för fastställande: 2022-02-25

Allmänna uppgifter

Avdelning: Maskinelement
Kurstyp: Gemensam kurs, avancerad nivå och forskarnivå
Kursen ges även på avancerad nivå med kurskod: MMEN01
Undervisningsspråk: Engelska, svenska

Syfte

Kursen ger insikt och kunskaper i hur transmissionselement dimensioneras.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden kunna beräkna spänningar och deformationer i olika maskinelement.

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden kunna storleksbestämma olika maskinelement med hjälp av i kursen genomgångna analyser.

Kursinnehåll

Vanligt förekommande transmissionselement

Kurslitteratur

Kurslitteratur meddelas vid kursstart.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, övningar

Kursens examination

Examinationsform: Skriftlig tentamen
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Kunskaper motsvarande MMEF05 Transmissioner och MMEF01 Tribologi

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:
Hemsida: https://www.mel.lth.se/machine-elements/education/


Fullständig visning