Kursplan för

Grundläggande produktutvecklingsteori
Basic Product Development Theory

MMK001F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2022
Beslutad av: FN3/Per Tunestål
Datum för fastställande: 2014-10-30

Allmänna uppgifter

Avdelning: Produktutveckling
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska, svenska

Syfte

Kursen syftar till att ge grundläggande förståelse, kunskaper och insikter om de mest använda process- och organisationsmodellerna, -metoderna och -teknikerna inom ämnet produktutveckling. Oftast undervisas inom grundutbildning genom att fokusera på endast en produktutvecklingsmetodik med relaterade verktyg och med syftet att få en viss förståelse och kompetens inom området. Studenter får därmed oftast en mycket begränsad bild av ämnet som inte räcker för den som ska ägna sig åt forskning inom området. Olikt andra ämnen är flera synsätt på produktutveckling och deras bakomliggande teorier vitt skilda och det är nödvändigt för att kunna förstå vetenskapliga arbeten och utveckla nya metoder, tekniker och processmodeller att ha insikter om bredden av existerande metoder, tekniker och processmodeller, deras omfattning och brister. Doktoranderna får genom denna kurs en bredare kunskap och ett kritiskt synsätt mot de olika produktutvecklingsmodellerna och bakomliggande teorierna.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden kunna kritiskt reflektera över och också kunna föreslå förbättringar av existerande teorier, modeller eller ramverk inom ämnet

Kursinnehåll

Varje doktorand får ett urval av grundläggande referenser inom området produktutveckling. Tyngdpunkten ligger inom fysiska, ingenjörsmässiga produkter men är inte begränsad till den tekniska delen av produktutveckling. Dessa referenser är antingen standardverk inom området, dvs. verk som är en syntes av forskning inom området eller verk som kritiskt diskuterar dessa standardreferenser. Flera verk bör skilja sig avsevärt från vad doktoranderna har förvärvat inom grundutbildning och bör därmed möjliggöra ett bredare perspektiv. Doktoranderna får i samråd med huvudhandledare välja 5-7 av de i referenslistan föreslagna referenserna. I undantagsfall fås referenser utanför referenslistan väljas. För varje enskilt eller grupp av verk får doktoranden redovisa muntligt för huvudhandledare eller annan lämplig, av huvudhandledare utsedd, person, de viktigaste elementen i det studerade verket eller gruppen av verk och eventuellt sätta det i perspektiv mot andra verk. Dessa redovisningar examineras inte till sitt innehåll men är obligatoriska. Efter ett visst antal redogörelser kommer huvudhandledaren eller annan lämplig person överens med doktoranden om ett visst tema, eventuellt kopplat till studentens avhandlingsarbete, i vilken doktoranden fördjupar sig och som ska redovisas i ett offentligt seminarium. Seminariet utgör examinationen.

Kurslitteratur

5-7 verk i referenslistan ska väljas i samråd med huvudhandledare. I undantagsfall väljer doktoranden i samråd med huvudhandledare den litteratur som krävs för att klara uppgiften.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsform: Litteraturkurs som självstudier

Kursens examination

Examinationsform: Seminarieföredrag av deltagarna
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: Antagen som forskarstuderande alt. förväntas antas till sådana forskarstudier.
Förutsatta förkunskaper: Allmänna kunskaper i produktutveckling motsvarande civilingenjör inom maskinteknik samt deltagande i ett produktutvecklings-/konstruktionsprojekt.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:
Hemsida: https://www.design.lth.se/utbildning/forskarutbildning/forskarutbildningskurser/


Fullständig visning