lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs MMK005F giltig från och med VT 2014

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Denna kurs är en fortsättningskurs till kursen grundläggande produktutvecklingsteori. Doktoranderna har genom kursen grundläggande produktutvecklingsteori fått en bred kunskap och ett kritiskt synsätt mot ett urval av existerande produktutvecklingsmodeller och bakomliggande teorier. Doktoranderna behöver emellertid också fördjupa sig i litteraturen inom sitt eget ämnesområde. Doktoranden behöver därför för avhandlingsarbetet både ett bredare och ett fördjupat perspektiv som är relevant för det snävare avhandlingsområdet. Denna kurs syftar till att studenten inhämtar spjutspetskunskap (state-of-the-art) inom sitt område som möjliggör ett användande av denna kunskap i teoridelen av sin doktorsavhandling eller licentiatuppsats eller i en publikation.
Innehåll
 • Doktoranden väljer själv den litteratur som krävs. Doktoranden får 2-3 gånger träffa den kursansvarige eller annan utsedd person för att muntligt redogöra för det fortlöpande arbetet. Dessa redovisningar examineras inte till sitt innehåll men är obligatoriska. Resultat av litteraturundersökning ska redovisas skriftligt i en rapport eller ett publikationsutkast och presenteras vid ett offentligt seminarium. Seminariet och rapporten utgör examinationen. Den skriftliga delen kan med fördel användas senare i teoridelen av doktorsavhandlingen eller licentiatuppsatsen eller i en publikation.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • förvärvat kunskap och förståelse om forskningsrön inom ämnet som är direkt kopplat till doktorandens avhandlingsarbete
  ha sådana insikter om aktuella forskningsrön att doktoranden kan avgöra deras roll, betydelse och begränsningar för sitt avhandlingsarbete
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna bedöma vilka teorier, modeller eller ramverk ligger bakom de vetenskapliga publikationer som doktoranden studerat för sitt avhandlingsarbete
  kunna bedöma vilka teorier, modeller eller ramverk är lämpligaste för sitt avhandlingsarbete
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • visa förmågan att kritiskt reflektera över och också kunna föreslå förbättringar av existerande teorier, modeller eller ramverk inom ämnet
Undervisningsformer
 • Litteraturkurs som självstudier
Examinationsformer
 • Skriftlig rapport
 • Seminarieföredrag av deltagarna
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
Förutsatta förkunskaper
 • Kursen grundläggande produktutvecklingsteori eller motsvarande.
Urvalskriterier
Litteratur
 •  
 • Doktoranden väljer själv den litteratur som krävs för att klara uppgiften.
Övrig information
 • Kursansvarig: Robert Bjärnemo
Kurskod
 • MMK005F
Administrativ information
 •  -10-30
 • FN3/Per Tunestål

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning