Kursplan för

Avancerad produktutvecklingsteori
Advanced Product Development Theory

MMK005F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2017
Beslutad av: FN3/Per Tunestål
Datum för fastställande: 2014-10-30

Allmänna uppgifter

Avdelning: Produktutveckling
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska, svenska

Syfte

Denna kurs är en fortsättningskurs till kursen grundläggande produktutvecklingsteori. Doktoranderna har genom kursen grundläggande produktutvecklingsteori fått en bred kunskap och ett kritiskt synsätt mot ett urval av existerande produktutvecklingsmodeller och bakomliggande teorier. Doktoranderna behöver emellertid också fördjupa sig i litteraturen inom sitt eget ämnesområde. Doktoranden behöver därför för avhandlingsarbetet både ett bredare och ett fördjupat perspektiv som är relevant för det snävare avhandlingsområdet. Denna kurs syftar till att studenten inhämtar spjutspetskunskap (state-of-the-art) inom sitt område som möjliggör ett användande av denna kunskap i teoridelen av sin doktorsavhandling eller licentiatuppsats eller i en publikation.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden kunna kritiskt reflektera över och också kunna föreslå förbättringar av existerande teorier, modeller eller ramverk inom ämnet

Kursinnehåll

Doktoranden väljer själv den litteratur som krävs. Doktoranden får 2-3 gånger träffa den kursansvarige eller annan utsedd person för att muntligt redogöra för det fortlöpande arbetet. Dessa redovisningar examineras inte till sitt innehåll men är obligatoriska. Resultat av litteraturundersökning ska redovisas skriftligt i en rapport eller ett publikationsutkast och presenteras vid ett offentligt seminarium. Seminariet och rapporten utgör examinationen. Den skriftliga delen kan med fördel användas senare i teoridelen av doktorsavhandlingen eller licentiatuppsatsen eller i en publikation.

Kurslitteratur

Doktoranden väljer själv den litteratur som krävs för att klara uppgiften.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsform: Litteraturkurs som självstudier

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig rapport, seminarieföredrag av deltagarna
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: Antagen som forskarstuderande
Förutsatta förkunskaper: Kursen grundläggande produktutvecklingsteori eller motsvarande.

Övrig information

Kursansvarig: Damien Motte

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Fullständig visning