lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kurs MMK010F Högre seminarier i innovation och design, del 1

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
 • MMK010F
 • Aktiv
Kursnamn
 • Högre seminarier i innovation och design, del 1
Kursomfattning
 • 2.5
Undervisningsform
 • Ren forskarutbildningskurs
Administrativ information
 • 7341 (Inst för designvetenskaper / Produktutveckling)
 • 2020-12-01
 • Universitetslektor Åsa Håkansson

Aktuell fastställd kursplan

Allmänt
Syfte
 • Syftet med kursen är ökad kunskap och reflektion inom doktorandens eget forskningsområde och dess vetenskapliga förhållningssätt. Kursen bidrar därmed också till att studenten får möjlighet att demonstrera uppfyllelse av de mål för licentiatexamen som inte examineras i andra utbildningsmoment.
Innehåll
 • Kursen består av seminarier vars innehåll kommer att variera utefter kursdeltagarnas forskningsfokus och kunskapsbehov. Exempelvis kan seminarierna komma att beröra områden såsom vetenskaplig redlighet, forskningsetisk bedömning inom innovation och design, artikelskrivande, att ge och ta kritik eller nya forskningsrön inom innovation och design. Prioritet kommer att ges till uppfyllelse av de mål för licentiatexamen som för vissa studenter inte examineras i andra utbildningsmoment. Kursen erbjuder minst tre seminarietillfällen per termin. Seminarierna hålls av seniora forskare verksamma vid institutionen för designvetenskaper eller inbjudna experter.
  Seminarierna kräver aktivt deltagande. Aktivt deltagande innebär att doktoranden: 1. förbereder sig innan diskussionstillfället genom att kritiskt läsa och reflektera över tillhörande seminariematerial; 2. under seminariet aktivt bidrar till diskussionens innehåll; 3. efter seminariet skriftligen sammanfattar och reflekterar över innehållet som har behandlats i förhållande till det egna forskningsprojektet.
  Förberedelse, deltagande och efterarbete vid ett seminarietillfälle motsvarar 0,5 hp. För godkänd kurs krävs alltså aktivt deltagande vid minst 5 seminarietillfällen. Antalet seminarier försäkrar att alla deltagande kommer att få möjligheten att ha flera seminarier inom deras forskningsfokus och kunskapsbehov.
  Kursen kan komma att samköras med Högre seminarier i innovation och design, del 2 (MMK015F).
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna förklara den kunskap och de begrepp som presenteras i seminarierna genom att relatera dem till det egna forskningsprojektet
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • tillämpa den kunskap och de begrepp som presenteras i seminarierna som har relevans för det egna forskningsområde genom att beskriva hur dessa kan komma att påverka eller förändra förhållningssätt, perspektiv, innehåll, upplägg eller utförande i det egna forskningsprojektet
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kritiskt reflektera över eget och andras perspektiv och förhållningssätt till presenterad och diskuterad kunskap och begrepp
Undervisningsformer
 • Seminarier
 • övrigt
 • Seminarier och egen förberedelsetid.
Examinationsformer
 • övrigt
 • Aktivt deltagande i diskussion, dvs medverkan med eget bidrag till den gemensamma kritiskt reflekterande/granskande diskussionen under forskningsseminarierna samt efterföljande skriftliga reflektioner ligger till grund för examination.
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
 • Antagen till forskarutbildning.
Förutsatta förkunskaper
Urvalskriterier
 • Forskarstuderande inom ämne innovation och design prioriteras.
Litteratur
 •  
 • Seminariematerial tillhandahålls av ansvarig/inbjuden forskare eller expert. Aktuellt seminariematerial för genomläsning och granskning ska finnas tillgängligt för kursdeltagarna i god tid före vart seminarium.
Övrig information
 • Maximalt antal studenter: 12.
  Kursen pågår året runt och seminarierna är i normalfallet oberoende från varandra. Kursen är därmed alltid öppen för anmälan.
Kurskod
 • MMK010F
Administrativ information
 • 2022-08-29
 • Åsa Håkansson

Alla fastställda kursplaner

2 kursplaner.

Kurskod ▽ Kursnamn ▽ Avdelning ▽ Inrättad ▽ Gäller från och med ▽ Första inlämning ▽ Andra inlämning ▽ Fastställd ▽
MMK010F Högre seminarier i innovation och design, del 1 Produktutveckling 2020‑12‑01 VT 2021 2020‑11‑29 12:24:50 2020‑11‑29 12:25:55 2020‑12‑01
MMK010F Högre seminarier i innovation och design, del 1 Produktutveckling 2022‑08‑29 HT 2022 2022‑06‑08 21:12:15 2022‑06‑08 21:41:27 2022‑08‑29

Aktuellt eller kommande publicerat kurstillfälle

Inget matchande kurstillfälle hittades.

Alla publicerade kurstillfällen

2 kurstillfällen.

Kurskod ▽ Kursnamn ▽ Avdelning ▽ Inrättad ▽ Kursplan giltig från ▽ Startdatum ▽ Slutdatum ▽ Publicerad ▽
MMK010F Högre seminarier i innovation och design, del 1 Produktutveckling 2020‑12‑15 Vårterminen 2021 2021‑01‑25 (ungefärligt) 2022‑01‑18 2020‑12‑15
MMK010F Högre seminarier i innovation och design, del 1 Produktutveckling 2022‑02‑10 Vårterminen 2021 2022‑04‑21 2023‑03‑31 2022‑02‑10

Utskriftsvänlig visning