Kursplan för

Högre seminarier i innovation och design, del 1
Advanced Seminars in Innovation and Design, Part 1

MMK010F, 2.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2022
Beslutad av: Universitetslektor Åsa Håkansson
Datum för fastställande: 2020-12-01

Allmänna uppgifter

Avdelning: Produktutveckling
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Syftet med kursen är ökad kunskap och reflektion inom doktorandens eget forskningsområde och dess vetenskapliga förhållningssätt. Kursen bidrar därmed också till att studenten får möjlighet att demonstrera uppfyllelse av de mål för licentiatexamen som inte examineras i andra utbildningsmoment.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden kunna förklara den kunskap och de begrepp som presenteras i seminarierna genom att relatera dem till det egna forskningsprojektet

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden tillämpa den kunskap och de begrepp som presenteras i seminarierna som har relevans för det egna forskningsområde genom att beskriva hur dessa kan komma att påverka eller förändra förhållningssätt, perspektiv, innehåll, upplägg eller utförande i det egna forskningsprojektet

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden kritiskt reflektera över eget och andras perspektiv och förhållningssätt till presenterad och diskuterad kunskap och begrepp

Kursinnehåll

Kursen består av seminarier vars innehåll kommer att variera utefter kursdeltagarnas forskningsfokus och kunskapsbehov. Exempelvis kan seminarierna komma att beröra områden såsom vetenskaplig redlighet, forskningsetisk bedömning inom innovation och design, artikelskrivande, att ge och ta kritik eller nya forskningsrön inom innovation och design. Prioritet kommer att ges till uppfyllelse av de mål för licentiatexamen som för vissa studenter inte examineras i andra utbildningsmoment. Kursen erbjuder minst tre seminarietillfällen per termin. Seminarierna hålls av seniora forskare verksamma vid institutionen för designvetenskaper eller inbjudna experter. Seminarierna kräver aktivt deltagande. Aktivt deltagande innebär att doktoranden: 1. förbereder sig innan diskussionstillfället genom att kritiskt läsa och reflektera över tillhörande seminariematerial; 2. under seminariet aktivt bidrar till diskussionens innehåll; 3. efter seminariet skriftligen sammanfattar och reflekterar över innehållet som har behandlats i förhållande till det egna forskningsprojektet. Förberedelse, deltagande och efterarbete vid ett seminarietillfälle motsvarar 0,5 hp. För godkänd kurs krävs alltså aktivt deltagande vid minst 5 seminarietillfällen. Antalet seminarier försäkrar att alla deltagande kommer att få möjligheten att ha flera seminarier inom deras forskningsfokus och kunskapsbehov. Kursen kan komma att samköras med Högre seminarier i innovation och design, del 2 (MMK015F).

Kurslitteratur

Seminariematerial tillhandahålls av ansvarig/inbjuden forskare eller expert. Aktuellt seminariematerial för genomläsning och granskning ska finnas tillgängligt för kursdeltagarna i god tid före vart seminarium.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Seminarier, övrigt. Seminarier och egen förberedelsetid.

Kursens examination

Examinationsform: övrigt. Aktivt deltagande i diskussion, dvs medverkan med eget bidrag till den gemensamma kritiskt reflekterande/granskande diskussionen under forskningsseminarierna samt efterföljande skriftliga reflektioner ligger till grund för examination.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: Antagen till forskarutbildning.
Urvalskriterier: Forskarstuderande inom ämne innovation och design prioriteras.

Övrig information

Maximalt antal studenter: 12. Kursen pågår året runt och seminarierna är i normalfallet oberoende från varandra. Kursen är därmed alltid öppen för anmälan.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:
Hemsida: https://www.design.lth.se/utbildning/forskarutbildning/forskarutbildningskurser/


Fullständig visning