lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs MMT005F giltig från och med HT 2014

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Kursen ger tillträde (begränsad behörighet) till avancerad utrustning i produktionstekniska laboratorier. Att ge kursdeltagaren kunskaper och skicklighet kring praktiskt handhavande av olika verkstadsmaskiner och processer samt att ge möjlighet att kombinera detta med teoretiska kunskaper. Efter genomgången kurs ska kursdeltagarna självständigt kunna använda sina kunskaper inom andra verksamheter och kurser i sina fortsatta studier.
Innehåll
 • Kursen omfattar ett antal praktiska kursmoment där olika typer av maskiner och processer introduceras varefter självständigt arbete vidtar för att öva den individuella färdigheten. Till varje praktiskt moment kopplas uppgifter som anknyter till teoretiska kursmoment, t.ex. inom materialteknik. Kursen genomförs till huvuddelen i M-husets utbildningsverkstad, den utrustning som finns installerad där utgör huvudlinjen i kursen. Efter genomgången kurs ska varje godkänd studerande erhålla en avgränsad behörighet till avancerad utrustning i produktionstekniska laboratorier. Kursen innefattar utbildning inom skärande bearbetning (svarvning, borrning, fräsning, sågning etc), plåtbearbetning, svetsning (MAG, TIG, MMA), NC-bearbetning, verktygsteknologi samt ett större avsnitt inom tillämpad materialteknik, värmebehandling och mätteknik. Värmebehandlingsdelen omfattar olika typer av materialstrukturer för olika materialgrupper, proceser för att uppnå önskade egenskaper samt provberedning och analys av struktur och egenskaper. Teoretiska modeller utnyttjas för att förstå de erhållna resultaten.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • Känna till maskinsäkerhet för verkstadsarbete
  Kunna beskriva och värdera faktorer som avgör kvalitet och produktivitet vid i kursen ingående tillverkningsprocesser
  Förstå principen för hur ett NC-program för numerisk svarv och numerisk fräs byggs upp utgående från givna ritningsdata samt känna till hur den skrivna koden kan simuleras och korrigeras.
  Förklara effekterna av olika värmebehandlingsoperationer samt utgående från materialprover och materialmodeller muntligt och skriftligt, kunna analysera erhållna resultat.
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • Kunna arbeta säkert och självständigt med maskiner för skärande bearbetning, inklusive val av korrekta skärdata och verktygsuppsättningar
  Kunna arbeta självständigt med olika svetsprocesser samt behärska olika svetslägen
  Kunna genomföra ritningsläsning med förståelse för den information som har betydelse för bearbetningen av detaljen samt kunna utföra en tillverkningsberedning av detaljen
  Kunna programmera en numeriskt styrd maskin samt kunna genomföra simulering och felsökning vid maskinpanelen.
  Kunna genomföra värmebehandling av material samt kunna genomföra analys och testning av effekten av denna.
  Kunna mäta geometriska storheter knutna till verktyg och verktygsslitage.
  Kunna handha utrustning för mätning av skärkrafter (dynamiska) och acceleration.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • Laborationer
 • övningar
 • Projekt
Examinationsformer
 • Skriftlig rapport
 • Inlämningsuppgifter
 • Seminarieföredrag av deltagarna
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
Förutsatta förkunskaper
Urvalskriterier
 • Primärt doktorander som förväntas använda maskinutrustning i produktionstekniska laboratorier och utrustning för beredning av materialprover samt användning av annan mätutrustning.
Litteratur
 •  
 • Kursmaterialet utdelas eller tillhandahålles.
Övrig information
 • Kursansvarig/ examinator Mats Andersson mats.andersson@iprod.lth.se
Kurskod
 • MMT005F
Administrativ information
 •  -03-04
 • FN3/Per Tunestål

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning