Kursplan för

Introduktion till ESS
Introduction to ESS

MMT010F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2014
Beslutad av: FN3/Per Tunestål
Datum för fastställande: 2014-10-07

Allmänna uppgifter

Avdelning: Industriell Produktion
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

European Spallation Source (ESS) kommer möjliggöra stora framsteg inom materialforskningen. Vid uppbyggnaden av ESS krävs det kompetens inom ett flertal olika ingenjörsområden. Syftet med kursen är att ge en introduktion till ESS, med djupgående inriktning på mekanik, elektroteknik och mjukvara. Även grundläggande delar för projektledning av större projekt liknande ESS kommer att tas upp. Föreläsningarna kommer att hållas av forskare och ingenjörer som är världsledande inom respektive område.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Kursen kommer främst att behandla olika delar av de tre större områdena av ESS som omfattar accelerator-, target- och instrumentavdelningen. Viktiga områden och ingående komponenter kommer att belysas inom respektive avdelning t.ex. partikelaccelerationstekniker som används på ESS, målmaterial, olika typer av neutroninstrument som används för att utföra experiment. Olika områden inom kryoteknik (vätske- & materialegenskaper, kryostatdesign, kylningstekniker, termiska isoleringssystem). Supraledande radiofrekventa system som niobkaviteter och kryomoduler. Radiofrekvens (grundläggande RF-system, klystroner, IOTs, högspänningssystem), Vakuumsystem och ingående komponenter som pumpar, ventiler samt systemdesign. Olika sorters magneter som finns i acceleratorn. Kontrollsystem och styrsystem (struktur, PLCs, EPICS, mjukvara). Andra områden som kommer att tas upp i kursen utanför de tre större områdena är grundläggande projektledning (omfattning, kostnad & planering, WPS utveckling och risker), användningsområden, forskning och analys samt miljöaspekter.

Kurslitteratur

Kursmaterialet utdelas eller tillhandahålles.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, projekt, studiebesök

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig tentamen, skriftlig rapport, inlämningsuppgifter
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Övrig information

Kursansvarig Volodymyr Bushlya volodymyr.bushlya@iprod.lth.se

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:
Hemsida: www.iprod.lth.se


Fullständig visning