lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs MMT015F giltig från och med HT 2014

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Material- och metodval är ett komplext område. Kursen förmedlar en tillämpad metodik för material- och metodval. Efter kursen skall kursdeltagaren kunna göra ett optimalt materialval utifrån en produkts funktion och uppsatta mål med hjälp av programvaran CES EduPack.
Innehåll
 • Material- och metodval är i sitt sammanhang multidisciplinär, vilket innebär att kunskaper från hållfasthetslära, materialteknik och tillverkningsmetoder krävs för att kunna utföra ett optimalt val. Kursen syftar till att förmedla tillämpad kunskap avseende metodik och grunder för avancerade val av material och tillverkningsmetod, dels genom teorier men också praktiskt genom användning av programvaran CES EduPack. Programvaran innehåller omfattande databaser med parametrar och egenskaper som är viktiga vid ett optimerat material- och metodval. Parametrar och egenskaper som kan styra en produkts avgörande materialval kan exempelvis vara mekaniska laster, kemisk miljö, temperatur, etc. Materialvalet samt produktens design styr i sin tur vilka möjliga tillverkningsmetoder som kan användas. Kursinnehållet är i korthet:

  definitioner och terminologi
  design och dess process
  konstruktionsmaterial och dess egenskaper
  materialegenskapsdiagram (Ashby maps)
  arbetsmetodik vid material- och metodval
  Kursens genomförande bygger på ett antal föreläsningstillfällen, där grunderna för material- och metodval behandlas, samt självständigt arbete med inlämningsuppgifter och projektarbeten. För ökad förståelse kompletteras föreläsningarna med seminarieövningar där några typexempel behandlas.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • på ett systematiskt sätt kunna använda begreppen funktion, randvillkor, mål och fria variabler vid översättning av produktspecifika designkrav till materialrelaterade parametrar.
  optimera urvalsprocessen genom härledning och formulering av materialindex.
  förstå och kunna skapa materialegenskapsdiagram samt använda dessa tillsammans med urvalskriterier för inbördes rangordning.
  formulera sökvillkor innehållande multipla randvillkor och mål.
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna utföra ett systematiskt material- och metodval genom att använda en metodik innehållande begreppen översättning (translation), urval (screening) och rangordning (ranking).
  kunna utföra avancerade material- och metodval med hjälp av den kommersiella programvaran CES EduPack.
  kunna utföra kritiska bedömningar samt formulera och analysera förslag på fungerande metod- och materialtekniska lösningar.
  värdera och utveckla materialtekniska lösningar i samband med design och konstruktion.tillämpa kunskaper från tidigare kurser.
  tillämpa kunskaper från tidigare kurser.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • visa insikt om den i kursen beskrivna arbetsmetodikens möjligheter och begränsningar.
  visa förmåga att identifiera och tillgodogöra ett ytterligare behov av kunskap inom valda områden avseende material- och metodval.
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • Seminarier
 • Laborationer
 • övningar
 • Projekt
Examinationsformer
 • Skriftlig rapport
 • Inlämningsuppgifter
 • Seminarieföredrag av deltagarna
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
Förutsatta förkunskaper
Urvalskriterier
Litteratur
 • Ashby, M. F.: Materials Selection in Mechanical Design. Elsevier Butterworth-Heinemann, 2011. ISBN 9781856176637.
Övrig information
 • Kursansvarig Lanny Kirkhorn lanny.kirkhorn@iprod.lth.se
  Examinator Jan-Eric Ståhl jan-eric.stahl@iprod.lth.se
Kurskod
 • MMT015F
Administrativ information
 •  -02-18
 • FN3/Per Tunestål

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning