Kursplan för

Produktionsteknik
Production Technology

MMT031F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Vårterminen 2017
Beslutad av: Per Kristiansson
Datum för fastställande: 2016-11-14

Allmänna uppgifter

Avdelning: Industriell Produktion
Kurstyp: Gemensam kurs, avancerad nivå och forskarnivå
Kursen ges även på avancerad nivå med kurskod: MMT031
Undervisningsspråk: Svenska

Syfte

Tillverkningsindustrin präglas idag av krav på snabba teknologiomställningar, samtidigt som tillverkningsprocesserna blir allt mer kunskapsintensiva. Syftet med kursen är att ge studenten en fördjupad teknisk kunskap om modern bearbetningsteknik. Laborationer vid maskiner utgör en bärande del i kursen. Studenten skall också erhålla fördjupade kunskaper inom materialteknik, bl.a. verktygsmaterial

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden i grupp kunna bereda en verklig detalj för produktion med skärande bearbetning, avseende val av verktyg från leverantörsregister, samt avseende dimensionering av processen.

Kursinnehåll

Kursen innehåller, förutom specialistkunskaper, också en relativt stor del generella kunskaper som kan vara användbara inom många områden. Exempel på detta är grundläggande kunskaper om arbetsmaterial, verktygsmaterial, mätteknik och programmeringsteknik. Kursen innehåller en laboration per vecka, vilket skall ge en nödvändig verklighetsförankring. Laborationerna avser att förtydliga och komplettera de teoretiska avsnitten i kursen och målsättningen är att studenterna skall laborera så självständigt som möjligt. Huvudsakligt innehåll: Val av lämplig maskinutrustning, bedömning av verktygsmaskiners prestanda, programmering av NC-maskiner, val av verktyg och verktygsmaterial samt val av lämpliga bearbetningsdata. Vidare ges kunskaper för att identifiera och avhjälpa produktionsstörningar. Kursen är inriktad mot bearbetningsmetoderna skärande bearbetning samt slipning vilka är de dominerande metoderna för detaljtillverkning. Kursen behandlar följande delmoment: Verktygsuppbyggnad och verktygsmaterial deras egenskaper och användning, skärande bearbetning som process, mekanisk analys av olika bearbetningsoperationer, verktygsmaskiners uppbyggnad, funktion och noggrannhet, beräkningsteknik för komponenter i verktygsmaskiner, NC-programmering av maskiner samt slipning, hening och läppning.

Kurslitteratur

Av institutionen sammanställt kursmaterial.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, seminarier, laborationer, övningar

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig tentamen, inlämningsuppgifter
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: MMT012 Tillverkningsmetoder eller MMTA05 Industriella produktionssystem och FKM015 Konstruktionsmaterial, allmän kurs.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:
Hemsida: www.iprod.lth.se


Fullständig visning