lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs MMTN01F giltig från och med VT 2014

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Syftet är att självständigt arbeta med en större uppgift för att erhålla fördjupade kunskaper inom ett specialområde inom ämnet produktionsteknik med angränsande ämnesområden, som studenten själv väljer och därför är intresserad av.
Innehåll
 • En praktisk eller teoretisk studie inom ett ämnesområde som studenten själv valt att fördjupa sig inom. Fördjupningsämnet skall ligga inom något av ämnesområdena tillverkningsmetoder, produktionsteknik, CADCAMCAE, kompositteknik, tillämpad materialteknik, tillämpad FEM, skärande bearbetning, tillverkningssystem och tillverkningsekonomi. Arbetet kan exempelvis utgöra ett projektarbete, utvecklingsprojekt eller förstudie till examensarbete och motsvara 200 arbetstimmar.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • visa fördjupade kunskaper inom det ämnesområde som han/hon valt att arbeta med.
  självständigt kunna dokumentera och beskriva ett valt ämne i en teknisk rapport.
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • visa förmåga att självständigt planera och genomföra en större projektuppgift.
  muntligt inför en tekniskt kunnig publik presentera det valda ämnet.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • visa förmåga att identifiera och tillgodogöra sig ett ytterligare behov av kunskap inom det valda ämnesområdet.
Undervisningsformer
 • Projekt
Examinationsformer
 • Skriftlig rapport
 • Seminarieföredrag av deltagarna
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
 • MMT012 Tillverkningsmetoder, MMTA05 Industriella produktionssystem eller motsvarande kurs
Förutsatta förkunskaper
 • Någon av fördjupningskurserna MMT160 CADCAMCAE, MMT031 Produktionsteknik, MMT045 Tillverkningssystem, MMT125 Tillämpad FEM och MMT015 Material- och Metodval.
Urvalskriterier
Litteratur
 •  
 • Kurslitteratur fastställs i samråd med examinator.
Övrig information
 • Studenten ska själv komma med förslag till projekt. Arbetet kan utföras närsomhelst under läsåret.
Kurskod
 • MMTN01F
Administrativ information
 •  -11-01
 • FN3/Per Tunestål

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning