Kursplan för

Projekt - Industriell produktion
Project - Production and Materials Engineering

MMTN01F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Vårterminen 2014
Beslutad av: FN3/Per Tunestål
Datum för fastställande: 2013-11-01

Allmänna uppgifter

Avdelning: Industriell Produktion
Kurstyp: Gemensam kurs, avancerad nivå och forskarnivå
Kursen ges även på avancerad nivå med kurskod: MMTN01
Undervisningsspråk: Engelska, svenska

Syfte

Syftet är att självständigt arbeta med en större uppgift för att erhålla fördjupade kunskaper inom ett specialområde inom ämnet produktionsteknik med angränsande ämnesområden, som studenten själv väljer och därför är intresserad av.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden visa förmåga att identifiera och tillgodogöra sig ett ytterligare behov av kunskap inom det valda ämnesområdet.

Kursinnehåll

En praktisk eller teoretisk studie inom ett ämnesområde som studenten själv valt att fördjupa sig inom. Fördjupningsämnet skall ligga inom något av ämnesområdena tillverkningsmetoder, produktionsteknik, CADCAMCAE, kompositteknik, tillämpad materialteknik, tillämpad FEM, skärande bearbetning, tillverkningssystem och tillverkningsekonomi. Arbetet kan exempelvis utgöra ett projektarbete, utvecklingsprojekt eller förstudie till examensarbete och motsvara 200 arbetstimmar.

Kurslitteratur

Kurslitteratur fastställs i samråd med examinator.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsform: Projekt

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig rapport, seminarieföredrag av deltagarna
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: MMT012 Tillverkningsmetoder, MMTA05 Industriella produktionssystem eller motsvarande kurs
Förutsatta förkunskaper: Någon av fördjupningskurserna MMT160 CADCAMCAE, MMT031 Produktionsteknik, MMT045 Tillverkningssystem, MMT125 Tillämpad FEM och MMT015 Material- och Metodval.

Övrig information

Studenten ska själv komma med förslag till projekt. Arbetet kan utföras närsomhelst under läsåret.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:
Hemsida: www.iprod.lth.se


Fullständig visning