lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs MTT055F giltig från och med HT 2014

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Att ge doktoranden en övergripande kunskap om hur man går tillväga för att skriva en vetenskaplig review på manuskript som skickats in till vetenskaplig journal för tänkt publikation. Doktoranden ska bli bekant med hur man analyserar ett vetenskapligt manuskript utifrån journal-perspektivet, med specifikt syfte att skriva en review åt tidskriften. Doktoranden kommer förr eller senare att få förfrågan om att utföra reviews åt internationella vetenskapliga tidskrifter och då är det bra att ha gått igenom ett antal goda exempel på att skriva reviews och hur man kan strukturera arbetet med att kritiskt granska artiklar och att författa reviews. Denna kurs ger studenten förmåga att bättre förstå styrkor och svagheter i existerande vetenskapliga artiklar och därmed förmåga att utvecklas till en bättre reviewer.
Innehåll
 • Kursen är baserad på en inledande föreläsning och en serie seminarier där följande gås igenom: (i) strukturmodeller för uppbyggnad av reviews (tas från några förlag och tidskrifter), (ii) analyser och diskussion kring exempel på artiklar och reviews av dessa, (iii) analys av artiklar och upprättande av motsvarande review, och (iv) sammanfattande diskussioner kring struktur och process för att analysera artiklar (i review-syfte) och att skriva kritiskt granskande reviews. Ett antal specifika artiklar som skickats in till olika tidskrifter inom Operations Management- och Logistikområdet studeras. Även några exempel gås igenom där jämförelse med faktiska referenters kommentarer görs.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • visa förståelse för peer review-systemet och dess roll i vetenskaplig produktion, och hur en review-artikel kan utformas.
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna formulera en review av en artikel och förmedla både positiva och negativa kritiskt granskande kommentarer.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna kritiskt analysera publicerade vetenskapliga journalartiklar inom Operations Management och Logistikområdet och därefter författa reviewer av artiklar.
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • Seminarier
Examinationsformer
 • Skriftlig rapport
 • Inlämningsuppgifter
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
 • Grundkurs i logistik, produktionsekonomi eller liknande (supply chain management, operations management).
Förutsatta förkunskaper
 • Grundkurs i logistik, produktionsekonomi eller liknande (supply chain management, operations management).
Urvalskriterier
Litteratur
 •  
 • Artiklar delas ut
Övrig information
 • Kursen kommer att ges hösten 2014 och därefter vid behov.
Kurskod
 • MTT055F
Administrativ information
 •  -10-07
 • FN3/Per Tunestål

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

2 kurstillfällen.

Kurskod ▽ Kursnamn ▽ Avdelning ▽ Inrättad ▽ Kursplan giltig från ▽ Startdatum ▽ Slutdatum ▽ Publicerad ▽
MTT055F Att göra reviews för vetenskapliga tidskrifter Teknisk logistik 2014‑10‑10 Höstterminen 2014 2014‑09‑30 2014‑12‑15 2014‑10‑10
MTT055F Att göra reviews för vetenskapliga tidskrifter Teknisk logistik Höstterminen 2014 2018‑11‑13 2019‑01‑11

Utskriftsvänlig visning