Kursplan för

Avancerad kurs i turbomaskinernas teori
Advanced Theory of Turbomachinery

MVK035F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Vårterminen 2014
Beslutad av: FN3/Per Tunestål
Datum för fastställande: 2015-02-25

Allmänna uppgifter

Avdelning: Inst för energivetenskaper
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska, svenska

Syfte

Turbomaskiner har en central roll i ämnet kraftverksteknik. Syftet med kursen är att erbjuda en fördjupning i ämnet avseende deras funktion, uppbyggnad och reglering. I kursen presenteras den termodynamiska och strömningstekniska teorin bakom samspelet mellan fluiden och maskinen. Kursen skall ge förståelse av moderna designmetoder.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Kursen syftar till att beskriva grundläggande och avancerade begrepp inom området turbomaskinteori. Begreppen i kursen är Principles of thermodynamics and fluid flow Compressible flow through nozzles Principle of turbomachinery analysis Steam turbines Axial turbines Axial compressors Centrifugal compressors and pumps Radial inflow turbines Hydraulic turbines Streamline curvature and radial equilibrium

Kurslitteratur

Korpela, S.: Principles of Turbomachinery.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, litteraturkurs som självstudier

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig rapport, inlämningsuppgifter, seminarieföredrag av deltagarna
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: Kursen MVKF05

Övrig information

Kursen ges när antalet studenter är minst 12.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvarig: Marcus Thern <marcus.thern@energy.lth.se>


Fullständig visning