Kursplan för

Värme- och massöverföring
Heat and Mass Transfer

MVK161F, 9 högskolepoäng

Gäller från och med: Vårterminen 2013
Beslutad av: FN3/Per Tunestål
Datum för fastställande: 2013-02-28

Allmänna uppgifter

Avdelning: Inst för energivetenskaper
Kurstyp: Gemensam kurs, avancerad nivå och forskarnivå
Kursen ges även på avancerad nivå med kurskod: MVK160
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Kursen syftar till att ge eleverna fördjupade kunskaper om och ökad förståelse för mekanismerna för värme- och massöverföring samt insikter i analytiska och empiriska metoder vilka används för analys och syntes av temperatur- och koncentrationsfält, värme- och masstransport. Eleverna skall bibringas färdighet att tillämpa teorin på relevanta tekniska problem. Kursen är en fördjupning och utvidgning av kursen MMV031 Värmeöverföring.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Instationär värmeledning vid periodiska förlopp, smältnings-/stelningsproblem, permeabla material, anisotropa material. Energiekvationen komplett, aerodynamisk uppvärmning eller inverkan av friktionsvärme, strömning och värmeöverföring i förtunnade gaser, porösa medier. Optimering av nätverk av värmeväxlare med s k pinch-teknik. Med optimering avses här maximal energiåtervinning. Exemplifiering med nydesign, ombyggnad (retrofit) samt introduktion av värmepumpar. Diffusiv masstransport i fasta kroppar, konvektiv massövergång samt kombinerad värme- och masstransport. Masstransport med resp utan kemiska reaktioner (förbränning) illustreras. Introduktion av den generella ekvationen för strålning i ett medium, t ex gaser, partiklar. Orientering om lösningsmetodik. Transportrocesser i bränsleceller och numerisk simuleringsmetod.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen utgörs av utdrag ur den internationella litteraturen, kompendiematerial, datorprogram för optimering av värmeväxlarnätverk samt exempelsamling.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, övningar, projekt, övrigt. Kursen bedrivs i form av föreläsningar, övningar, projekt samt hemuppgifter. Träning i och exemplifiering av problemlösning sker vid räkneövningarna samt genom de obligatoriska hemuppgifterna.

Kursens examination

Examinationsform: Skriftlig tentamen. En skriftlig tentamen med såväl teori- som problemuppgifter genomförs. Tentamen består av ca 50 % teori och ca 50 % problem. Totala poängsumman är 50 poäng. Vid teoriuppgifterna får inga hjälpmedel användas, medan vid problemlösningen kursmaterialet utom lösta exempel får användas. Tentamen är därför delad, vilket innebär att först genomförs teoridelen utan hjälpmedel och när denna inlämnats till vakten påbörjas lösandet av problemen varvid tillåtna hjälpmedel får användas. Räknedosa får användas vid problemdelen.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: MMV031 Värmeöverföring.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Fullständig visning