Kursplan för

Grundläggande fordonssystem
Introduction to Vehicle Systems

MVKF15F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2013
Beslutad av: FN3/Per Tunestål
Datum för fastställande: 2013-03-22

Allmänna uppgifter

Avdelning: Inst för energivetenskaper
Kurstyp: Gemensam kurs, avancerad nivå och forskarnivå
Kursen ges även på avancerad nivå med kurskod: MVKF15
Undervisningsspråk: Engelska, svenska

Syfte

Kursens syfte är att ge en grundläggande förståelse för vägfordon och varför de är konstruerade som de är.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Kursen behandlar främst fordon för användning på väg. Först ges en övergripande beskrivning av de vanligaste typerna av fordon, framförallt personbilar och lastbilar, och fordonssystemens betydelse för samhället, miljöpåverkan och trafiksäkerhet. Därefter sker en genomgång av vägfordonens historia. Olika definitioner på parametrar som används för att karakterisera ett fordon gås igenom. Kopplingen mellan fordons egenskaper och de krav som olika användare ställer på fordon beskrivs. Kursen innehåller även genomgång av fordons säkerhetssystem och miljösystematik. Vi lär oss att förstå samt dimensionera broms och fjädringssystem och framdrivningssystem, dvs motor, transmissioner och hybridsystem. Kursen behandlar också elfordon. En inblick i design och konstruktionsprocesser såväl som i moderna material genomförs. Fordonsföretagens tillverkningsprocesser och styr- och kvalitetssystem presenteras. Var framtidsutmaningarna och forskningsfronten finns diskuteras. Kursen innehåller förutom föreläsningar och övningar fyra laborationer. I den första identifieras och jämförs utformningen av nyckelkomponenter i ett antal reella fordon. I den andra demonteras/monteras och analyseras en transmission. I den tredje analyseras hjulupphängningarna på ett fordon som sedan används i körprover för att studera hur chassi-inställningar påverkar väghållningen. I den avslutande laborationen, som sker i samarbete med Modelon AB, används avancerade simuleringar för att i detalj kunna studera transienta fenomen i fordonsdynamik. Besök hos fordonstillverkare genomförs, exempelvis hos Volvo Cars krocktestlab. Normalt ges tre föreläsningar av inbjudna experter från personbilstillverkare, lastvagnstillverkare samt forskningsinstitut.

Kurslitteratur

Happian-Smith, J.: An Introduction to Modern Vehicle Design. 2004.
Säljs av institutionen

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, laborationer, övningar, projekt, studiebesök

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig tentamen, skriftlig rapport, inlämningsuppgifter
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Inga

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Fullständig visning