Kursplan för

Avancerade förbränningsmotorkoncept
Advanced Combustion Engine Concepts

MVKN55F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2019
Beslutad av: Anders Gustafsson / FUN(2)
Datum för fastställande: 2019-10-27

Allmänna uppgifter

Avdelning: Inst för energivetenskaper
Kurstyp: Gemensam kurs, avancerad nivå och forskarnivå
Kursen ges även på avancerad nivå med kurskod: MVKN55
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Målet med kursen är att, utgående från utmaningar för förbränningsmotorn, presentera sätt att förbättra förbränningsmotorn, avancerade koncept och alternativ; och tillhandahålla verktyg för att undersöka dem.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden Kunna utvärdera en alternativ motordesign, -reglering eller -bränsle gällande dess styrkor och svagheter.

Kursinnehåll

Kursen utgår från de utmaningar som dagens förbränningsmotorer står inför. Förbränningsmotorns historiska utveckling presenteras för att förbättra förståelsen för dagens motortyper. Därefter presenteras experimentella och numeriska verktyg för att studera förbränningsmotorns processer och hur dessa kan användas för att studera och förbättra motorer. Avancerade motorkoncept och -bränslen diskuteras med deras respektive fördelar och utmaningar. Detta inkluderar avancerad motorstyrning. Slutligen presenteras en utblick mot vad fortsatt forskning och utveckling av motorer och bränslen kan leda till och hur förbränningsmotorn kan vara en del av en hållbar framtid. Förbränningsmotorn analyseras i laborationer. Simuleringsövningar kommer också att göras med syfte att ge studenterna förståelse för hur motorn svarar på ändringar av komponenter och driftsparametrar och även för att kunna köra motorer virtuellt.

Kurslitteratur

see English

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, laborationer, projekt, studiebesök

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig tentamen, inlämningsuppgifter
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Fullständig visning