lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs MVKP20F giltig från och med HT 2021

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Syftet med kursen är att ge en introduktion till flerfasströmning med avseende på grundläggande teoretiska kunskaper och uppbyggnaden av flerfasmodeller och deras användbarhet. Vidare avser kursen ge kunskaper om de numeriska metoder som används för simuleringar av strömning med mer än en fas. Därutöver är avsikten att ge färdigheter i att analysera resultat från simuleringar av flerfasströmning. Dessa kunskaper ska vara tillräckliga för att förstå bakgrunden till flerfasmodeller och förmågan att välja en lämplig modell för ett givet strömningsproblem.
Innehåll
 • Kursen innehåller grundläggande teori för flerfasströmningar, hur dessa kan klassificeras och hur det återspeglas i modelleringen. Den teoretiska delen innehåller beskrivning olika typer av flerfasströming som förekommer i industriella applikationer, så som sprayer, partikelmoln, fria vätskeytor mm. Interaktion mellan partiklar, bubblor och droppar och vilka krafter som påverkar dessa diskuteras så väl som inflytandet av ytspänning och hydrodynamisk massa. Modelleringsdelen innehåller modeller för dispersa flöden (t.ex. lagrangesk partikelspårning) så väl som eulerska kontinuumsmodeller och interface-modeller. Fysikalisk bakgrund, tillämpbarhet och effekterna av de olika modellerna diskuteras. Den matematiska beskrivningen behandlas också, med avseende på medelvärdering av de styrande ekvationerna och härledning av de extra ekvationer som krävs. Numeriska metoder diskuteras med särskilt avseende på vad som behövs utöver metoder för enfasströmning. Datorövningar och projektarbete kommer att utföras i kommersiell CFD-programvara.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna definiera olika typer av flerfasströmning utifrån ett fysikaliskt perspektiv
  kunna beskriva mekanismer för fasinteraktion
  kunna förklara några för ämnet viktiga och grundläggande begrepp
  kunna beskriva hur karaktären hos en flerfasströmning reflekteras i modelleringen och valet av numerisk metod
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna analysera ett strömningsfall och föreslå en metod för numeriska simuleringar med avseende på styrande ekvationer, möjliga förenklingar och val av flerfasmodell, och även jämföra med alternative metoder
  kunna granska och utifrån givna kriterier uppskatta trovärdigheten i resultat från simuleringar av flerfasströmning
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna aktivt deltaga i diskussioner kring inom ämnet relevanta problem
  kunna i tal och skrift presentera en teknisk rapport innehållande analyser av ett flerfasströmningsfall med avseende på val av modeller occh numeriska metoder samt simuleringsresultat
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • övningar
 • Projekt
Examinationsformer
 • Skriftlig tentamen
 • Inlämningsuppgifter
 • Seminarieföredrag av deltagarna
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
 • FMA435 Flerdimensionell analys med vektoranalys ELLER FMA430 Flerdimensionell analys ELLER FMAB35 Flerdimensionell analys med vektoranalys ELLER FMAB30 Flerdimensionell analys. FMA420 Linjär algebra ELLER FMAB20 Linjär algebra. MMVF10 Strömningslära ELLER VVRN35 Hydromekanik ELLER VVRF10 Strömningslära ELLER KETF01 Transportprocesser ELLER MMVF01 Termodynamik och strömningslära ELLER MMVF15 Strömningslära.
Förutsatta förkunskaper
Urvalskriterier
Litteratur
 • Tu, J., Yeoh & G.H.: Computational techniques for multiphase flows. 2019. ISBN 9780081024539.
  Yadigaroglu & Hewitt, G.: Introduction to multiphase flow basic concepts - Applications and modelling. 2018. ISBN 9783319587172.
Övrig information
Kurskod
 • MVKP20F
Administrativ information
 • 2021-02-23
 • Anders Gustafsson / FUN

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

3 kurstillfällen.

Kurskod ▽ Kursnamn ▽ Avdelning ▽ Inrättad ▽ Kursplan giltig från ▽ Startdatum ▽ Slutdatum ▽ Publicerad ▽
MVKP20F Flerfasströmning - teori, modellering och numeriska metoder Inst för energivetenskaper 2021‑05‑21 Höstterminen 2021 2021‑08‑30 (ungefärligt) 2021‑10‑31 2021‑05‑21
MVKP20F Flerfasströmning - teori, modellering och numeriska metoder Inst för energivetenskaper 2022‑06‑13 Höstterminen 2021 2022‑08‑29 (ungefärligt) 2022‑10‑29 2022‑06‑13
MVKP20F Flerfasströmning - teori, modellering och numeriska metoder Inst för energivetenskaper 2023‑06‑26 Höstterminen 2021 2023‑08‑28 (ungefärligt) 2023‑10‑29 2023‑06‑26

Utskriftsvänlig visning