lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs MVKP25F giltig från och med VT 2021

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Kursen syftar till att ge grundläggande kunskap om vätgas som energibärare och olika metoder för att framställa och lagra det. Vidare avser kursen att ge kunskap om batterier och bränsleceller och färdighet att beskriva och analysera elektrokemisk omvandling. De fundamentala mekanismerna för transport av impuls, värme, massa, laddning (joner och elektroner) analyseras. Modellering med inriktning termisk kontroll beskrivs. Studenterna skall uppnå förståelse för och kunna tillämpa teorin på ingenjörstekniska frågeställningar.

  Underlag för att kunna diskutera vätgas som energibärare och dess tekniska sociala och ekonomiska konsekvenser i framtida energisystem.
Innehåll
 • Kursen behandlar vätgas som energibärare och hur man framställer och lagrar det.. Elektrokemisk omvandling i batterier och bränsleceller presenteras och analyseras. De centrala transport processerna (för impuls, värme, massa, laddning) och metoder för termisk kontroll presenteras. System integration berörs kortfattat. Energirelevanta material och dessas relevans för elektrokemiska komponenter beskrivs.och analyseras. Relevans för energisystem och gods- och persontransport diskuteras. Ingenjörsmässiga frågeställningar presenteras.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • ha fördjupade kunskaper om förnybar vätgas och kunna redogöra för olika tillverkningssätt och lagring, speciellt framställning av vätgas från solenergi och vindenergi.
  kunna diskutera vätgas som energibärare
  kunna förklara de basala elektrokemiska omvandlingsprocesserna
  förstå principer och funktion för olika batterier
  kunna förklara sambandet mellan materialegenskaper och batteriers och bränslecellers prestanda
  kunna beskriva energirelevanta material och elektrokemisk omvandling genom att redogöra för olika batterier (främst Li-jon) och bränsleceller (främst PEMFC och SOFC)
  förstå matematisk formulering för modellering, speciellt termisk kontroll
  kunna ställa upp modeller för simulering av elektrokemisk utrustning
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna analysera och beskriva transportfenomen och elektrokemiska processer för batterier och bränsleceller
  kiunna beskriva metoder för produktion och lagring av vätgas
  kunna beskriva möjligheter och utmaningar för batterier och bränsleceller i fordon
  kunna kritiskt granska metoder för analys av prestanda för elektrokemiska komponenter och dessas termiska kontroll
  kunna genomföra simuleringar av bränslecellers funktion och prestanda
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna aktivt deltaga i diskussioner kring inom ämnet relevanta problemställningar
  kunna i tal och skrift presentera en teknisk rapport innehållande beskrivning och analyser av batterier och bränsleceller
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • Seminarier
 • Projekt
 • övrigt
 • Gästföreläsare medverkar Problemlösning är integrerad i föreläsningarna.
Examinationsformer
 • Skriftlig tentamen
 • Skriftlig rapport
 • Inlämningsuppgifter
 • Seminarieföredrag av deltagarna
 • Examinationen har tre komponenter. Hemuppgifter, projekt med rapport och seminarium, skriftlig tentamen. Mer detaljer i separat dokument.
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
 • kursen ges på engelska
Förutsatta förkunskaper
 • Termodynamik och gärna värmeöverföring och strömningslära
Urvalskriterier
 • inga speciella urvalskriterier om förkunskaper är OK
Litteratur
 • Sunden, B.: Hydrogen, batteries and fuel cells. Elsevier-Academic Press, 2019. ISBN 9780128169506.
 • läroboken är tillgänglig för studenter som e-bok via länken:
  https://lubcat.lub.lu.se/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6309699
Övrig information
 • bengt.sunden@energy.lth.se
Kurskod
 • MVKP25F
Administrativ information
 • 2021-03-29
 • Anders Gustafsson/ FUN

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

4 kurstillfällen.

Kurskod ▼ Kursnamn ▽ Avdelning ▽ Inrättad ▽ Kursplan giltig från ▽ Startdatum ▽ Slutdatum ▽ Publicerad ▽
MVKP25F Vätgas, batterier och bränsleceller Inst för energivetenskaper 2021‑04‑07 Vårterminen 2021 2021‑03‑22 2021‑06‑06 2021‑04‑07
MVKP25F Vätgas, batterier och bränsleceller Inst för energivetenskaper 2022‑01‑19 Vårterminen 2021 2022‑03‑21 2022‑06‑04 2022‑01‑19
MVKP25F Vätgas, batterier och bränsleceller Inst för energivetenskaper 2023‑01‑18 Vårterminen 2021 2023‑03‑22 2023‑06‑03 2023‑01‑18
MVKP25F Vätgas, batterier och bränsleceller Inst för energivetenskaper 2023‑12‑07 Vårterminen 2021 2024‑03‑18 2024‑05‑24 2023‑12‑07

Utskriftsvänlig visning