Kursplan för

Numerisk approximation
Numerical Approximation

NUMN19F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Vårterminen 2021
Beslutad av: Professor Thomas Johansson
Datum för fastställande: 2020-09-24

Allmänna uppgifter

Avdelning: Numerisk analys (LTH)
Kurstyp: Gemensam kurs, avancerad nivå och forskarnivå
Kursen ges även på avancerad nivå med kurskod: NUMN19
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Kursens övergripande mål är att ge en introduktion till klassiska resultat och numeriska algoritmer inom approximationsteori för fortsatta studier inom matematik och beräkningsorienterade ämnen. Syftet är vidare att utveckla deltagarnas förmåga att lösa problem, kommunicera matematiska resonemang, bedöma matematiska algoritmer och omsätta dem till effektiv kod.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden kunna argumentera för approximationsteorins betydelse som verktyg inom matematik, beräkningsteknik samt besläktade ämnen.

Kursinnehåll

Kursen behandlar: • Approximationsproblemet: Normer, approximationsrum, Weierstrass sats. • Bästa approximation i Euklidiska rum: Existens, entydighet, karakterisering avbästa approximationer, dualer. • Konstruktion av bästa approximationer: Ortogonalitet, Chebyshevpolynom, Haar-rum, utbytesalgoritmen.

Kurslitteratur

Iske, A.: Approximation Theory and Algorithms for Data Analysis. Springer, 2019. ISBN 9783030052270.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, övrigt. Teoretiska och praktiska inlämningsuppgifter.

Kursens examination

Examinationsformer: Muntlig tentamen, inlämningsuppgifter
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:
Hemsida: http://www.ctr.maths.lu.se/course/NewNumApprox/


Fullständig visning