Kursplan för

Litteraturkurs i byggproduktion
Reading course in construction management

VBE001F, 15 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2013
Beslutad av: FN3/Per Tunestål
Datum för fastställande: 2015-06-02

Allmänna uppgifter

Avdelning: Byggproduktion
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Syftet med kursen är att relatera sin egen forskningsuppgift till det övergripande forskningsämnet byggproduktion.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden Kunna ta fram en detaljerad beskrivning och analys över state of the art inom byggproduktion (construction management).

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden Kunna beskriva och reflektera över de övergripande principerna inom byggproduktion (construction management) generellt och i relation till den egna forskningsuppgiften.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden Demonstrera en vilja att på tillräckligt sätt presentera, ifrågasätta och debattera vetenskaplig kunskap och teorier inom fältet byggproduktion (construction management).

Kursinnehåll

Genomföra en state of the art litteraturstudie inom fältet byggproduktion (construction management).

Kurslitteratur

Kurslitteratur bestäms för varje doktorand enskilt.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsform: Litteraturkurs som självstudier

Kursens examination

Examinationsform: Skriftlig rapport
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: none
Förutsatta förkunskaper: none
Urvalskriterier: none

Övrig information

Ges löpande vid behov.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Fullständig visning