Kursplan för

Praktisk tillämpning i forskningsämnet
Practical Application in the Research Subject

VBE010F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2013
Beslutad av: FN3/Per Tunestål
Datum för fastställande: 2015-06-02

Allmänna uppgifter

Avdelning: Byggproduktion
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska, svenska

Syfte

Kursen syfte är att ge doktoranden övning i praktiska uppgifter kopplade till forskningsämnet.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden Förstå kopplingen mellan forskningsämnet och en praktisk tillämpning.

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden Visa på en korrekt utförd praktisk tillämpning inom ramen för forskningsämnet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden Kunna utvärdera forskningens roll för praktisk tillämpning i syfte att kunna bedöma forsknings- och kunskapsbehov inom forskningsämnet.

Kursinnehåll

Doktoranden skall genomföra en praktisk uppgift med tillräcklig omfattning. Uppgiften ska i förväg godkännas av huvudhandledare.

Kurslitteratur

Kurslitteratur bestäms för varje doktorand enskilt

Kursens undervisningsformer

Undervisningsform: Projekt

Kursens examination

Examinationsform: Skriftlig rapport
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: inga
Förutsatta förkunskaper: inga
Urvalskriterier: inga

Övrig information

Kursen ges löpande vid behov

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Fullständig visning