Kursplan för

Utbildning i informations- och kommunikationsverktyg kopplat till forskningsuppgiften
Education in ICT Tools in Relation to the Research Task

VBE015F, 5 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2015
Beslutad av: FN3/Per Tunestål
Datum för fastställande: 2015-06-02

Allmänna uppgifter

Avdelning: Byggproduktion
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska, svenska

Syfte

Syftet med kursen är att ge doktoranden utbildning och träning i de informations- och kommunikationsverktyg som är relevanta för forskningsuppgiften.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden Kunna visa på de olika användningsområden som studerade verktyg och applikationer har.

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden Kunna hantera och använda studerade verktyg och applikationer i relation till forskningsuppgiften.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden Kunna demonsterara en förmåga att bedöma relevansen av de resultat som tas fram genom verktyg och applikationer i relation till indata.

Kursinnehåll

Genomgång av relevanta programverktyg och dess applikationer, samt träning i dessa. Urval görs tillsammans med huvudhandledare.

Kurslitteratur

Manualer och guider

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Laborationer, övningar

Kursens examination

Examinationsform: Inlämningsuppgifter
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: inga
Förutsatta förkunskaper: inga
Urvalskriterier: inga

Övrig information

Ges löpande vid behov

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Fullständig visning