lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs VBE020F giltig från och med HT 2021

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
 • Engelska
 • En gång per termin
Syfte
 • Kursen syftar till att förse deltagarna med ett brett spektrum av färdigheter, kunskaper och verktyg för att bedriva forskning.
  Forskning kan bedrivas med en rad olika metoder och i kursen belyses och diskuteras olika angreppssätt med hjälp av praktiska exempel från kursdeltagarnas egna projekt
Innehåll
 • Kursen omfattar: (1) forskningsmodeller, strategier och metoder; (2) experiment, undersökningar och fallstudier; (3) dataanalys och presentation; och (4) vetenskapligt och tekniskt skrivande.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • Visa bevis på praktiska insikter i forskningsprocessen, utöver den vetenskapliga grunden, för forskning inom såväl akademi som industri.
  Kunna formulera vetenskapliga frågor samt söka relevant information som belyser argumenten.
  Presentera data kommunikativt, muntligt och skriftligt
  Kunna driva en diskussion i ett vetenskapligt ämne
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • Självständigt kunna göra välgrundade bedömningar i vetenskapliga frågor genom effektiv användning av information
  Självständigt utföra undersökningar och observationer
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • Visa en kritisk inställning som innehåller ett metakognitivt perspektiv med t.ex. självreflektion och självutvärdering.
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • övningar
 • Projekt
 • Föreläsningar, workshops, individuella projekt. Kursen är strukturerad runt fyra teman. Lärplattformen är Canvas.
Examinationsformer
 • Inlämningsuppgifter
 • För godkänd kurs krävs 80% närvaro samt godkända inlämningsuppgifter
  Examinator: Brian Atkin
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
 • Inför kursstart ska kursdeltagarna presentera en kort beskrivning av sina forskningsprojekt och dess status.
Förutsatta förkunskaper
Urvalskriterier
Litteratur
 • Fellows, R. & Lui, A.M.M.: Research Methods for Construction, 4th edition, Oxford: Wiley-Blackwell, 2015. 2015.
 • .
Övrig information
 • Kursansvariga: Brian Atkin, Radhlinah Aulin
Kurskod
 • VBE020F
Administrativ information
 • 2021-09-09
 • Gudbjörg Erlingsdóttir

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning