Kursplan för

Introduktion till isoterm kalorimetri
Introduction to Isothermal Calorimetry

VBM001F, 4.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Vårterminen 2013
Beslutad av: FN3/Per Tunestål
Datum för fastställande: 2013-05-06

Allmänna uppgifter

Avdelning: Byggnadsmaterial
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Det huvudsakliga syftet med kursen är att ge deltagarna en överblick över isoterm kalorimetri, både vad gäller hur tekniken fungerar och vad den kan användas till. Efter kursen skall deltagarna kunna använda isoterm kalorimetri i sin forskning. Dessutom uppmuntras deltagarna att: -samarbeta över ämnesgränserna. - läsa vetenskaplig litteratur inom andra områden än sitt eget område. - utveckla experimentella "ad hoc"-metoder och instrument.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden Med ett öppet sinne engagera sig i de experimentella problem som uppkommer under kursen. Det är också viktigt att kunna bedömma sine egna resultats säkerhet och spridning.

Kursinnehåll

Praktiskt taget alla processer - fysikaliska, kemiska och biologiska - åtföljs av utveckling eller upptag av värme som ofta kan mätas med kalorimetriska metoder. Kalorimetri är därför en teknik som kan användas inom en mängd olika tekniska och naturvetenskapliga områden, t ex för: Stabilitetsmätningar på explosivämnen och andra energetiska föreningar. Värmekapacitetsmätningar på fasta och flytande ämnen. Kompatibilitetstester på t ex kemiska produkter och förpackningsmaterial. Sorption av ångor (t ex vattenånga) på fasta material som texilier, läkemedel och livsmedel. Mikrobiologisk tillväxt i olika typer av livsmedel. Bestämma fasdiagram. Cementhydratationshastighet som funktion av t ex temperature och tillsatsmedelshalt. Självurladdning hos batterier. Korrosioner av metaller i gas och vätska. Frögroning. I denna kurs kommer jag att ge en introduktion till isoterm kalorimetri. Kursen består av en intensiv vecka med föreläsningar, laborationer och presentationer, samt en tentamen vid ett senare tillfälle (tid bestämmes tillsammans med kursdeltagarna). Kurslitteratur är vetenskapliga artiklar och annat utdelat material.

Kurslitteratur

Vetenskapliga artiklar.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, seminarier, laborationer, litteraturkurs som självstudier. En intensiv en-veckas kurs samt en avslutande dag med labredovisningar och en skriftlig tentamen.

Kursens examination

Examinationsform: Skriftlig tentamen. Aktivitet under de experimentella delarna av kursen.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: Alla doktorander vid tekniska, naturvetenskapliga och medicinska forskarutbildningsämnen är behöriga.
Förutsatta förkunskaper: Ingen
Urvalskriterier: Begränsat antal deltagare (normalt 8).

Övrig information

Lars Wadsö, Byggnadsmaterial LTH (lars.wadso@byggtek.lth.se)

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvarig: Lars Wadsö <lars.wadso@byggtek.lth.se>


Fullständig visning