Kursplan för

Experiment

VBM015F, 8 högskolepoäng

Gäller från och med: Vårterminen 2014
Beslutad av: FN3/Per Tunestål
Datum för fastställande: 2014-01-14

Allmänna uppgifter

Avdelning: Byggnadsmaterial
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Kursens mål är att få deltagarna att tänka mer sturukturerat kring sin experimentella verksamhet, t ex vad gäller planering och utvärdering av resultat.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Kursen följer kursboken som har följande innehåll (kortfattat): - Vad är vetenskap? - Vad är experiment? - Grundläggande statistik - Statistisk försöksplanering - Planering, genomförande och analys

Kurslitteratur

Andersson., Ö.: “Experiment! – Planning, Implementing and Interpreting”. Wiley, 2012. ISBN 9780470688250.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Seminarier, övningar, litteraturkurs som självstudier

Kursens examination

Examinationsform: Seminarieföredrag av deltagarna. Inför varje kurstillälle skall deltagarna ha läst ett eller flera kapitel i kurslitteraturen och besvarat de frågor som finns där. Svaren på frågorna redovisas och diskuteras under seminarierna.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: Alla doktorander med experimentell verksamhet är välkomna.
Förutsatta förkunskaper: Ingen
Urvalskriterier: Anmälningsordning

Övrig information

Lars Wadsö, lars.wadso@byggtek.lth.se

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Fullständig visning