Kursplan för

Cement och betong
Cement and Concrete

VBM020F, 8 högskolepoäng

Gäller från och med: Vårterminen 2016
Beslutad av: FN3 /PT
Datum för fastställande: 2016-02-18

Allmänna uppgifter

Avdelning: Byggnadsmaterial
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Kursen ger en överblick över cement och betong området, samt exempel på var forskningsfronten ligger, från råvarorna för cementtillverkning till nedbrytningsfenomen hos betong.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Kursen följer Lea's Chemistry of Cement and Concrete: 1. Historiska cement 2. Klassificering av Portlandcement 3. Cementmineralogi 4. Portlandcement-specifikationer 5. Tillverkning av Portlandcement 6. Hydratation 7. Nedbrytningsmekanismer hos betong 8. Fysikaliska egenskaper 9. Låg-energi-cement 10. Pozzolaner 11. Slag-cement 12. Mikrosilika 13. Aluminatcement 14. Specialcement 15. Cement-tillsatsmedel 16. Betong-ballast

Kurslitteratur

Hewlett, P.: Lea's Chemistry of Cement and Concrete. Elsevier Butterworth-Heinemann, 2008. ISBN 9780750662567.
Förutom Lea's Chemistry of Cement and Concrete (kursens huvudlitteratur på ca 1000 sidor) kommer vi även att diskutera forskningsfronten med hjälp av ca 15 vetenskapliga artiklar.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Seminarier, övningar, litteraturkurs som självstudier. Kursen är uppbyggd kring åtta 4 h seminarier. Inför varje seminarie skall deltagarna ha läst två kapitel i Lea's bok och två artiklar. Inför varje gång kommer deltagarna att få två typer av uppgifter: 1. Att detalj-redovisa något kort (5 min) för gruppen under seminariet. 2. Uppgifter som skall besvaras skriftligt och lämnas in till kursledaren vid seminariet.

Kursens examination

Examinationsformer: Muntlig tentamen, seminarieföredrag av deltagarna. För godkänd kurs krävs deltagande på minst 6 av 8 seminarier, att samtliga uppgifter är lösta och att den muntliga tentan är godänd.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: Alla doktorander är välkomna att deltaga.
Förutsatta förkunskaper: Deltagarna kan behöva fräscha upp sina gymnasiekemi-kunskaper (vi delar ut ett material om detta till de som vill).
Urvalskriterier: Deltagarna tas in på kursen i den ordning som de anmäler sig.

Övrig information

Kurs-seminarierna (4 h) kommer att ligga på eftermiddagarna den andra onsdagen i följande månader: februari, mars, april, maj, september, oktober, november, december under 2016.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Fullständig visning