Kursplan för

Metodik för forskning inom samhällsbyggnad
Methodology for Research on the Built Environment

VBR005F, 5 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2020
Beslutad av: Gudbjörg Erlingsdóttir
Datum för fastställande: 2020-11-09

Allmänna uppgifter

Avdelning: Avdelningen för brandteknik
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Målet är att forskarstuderande får en förståelse för hur vetenskapliga studier kan planeras, genomföras och granskas inom ramen för ingenjörsvetenskap och samhällsbyggnad.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Kursen kommer utgå ifrån boken Forskningsmetodik och den består av fem seminarier med fem olika ämnen. Studenterna läser i kursboken före varje seminarium och skickar en sammanfattning, reflektion och tre (3) diskussionsfrågor en (1) vecka före varje seminarium till den ansvariga föreläsaren. Diskussionsfrågorna kommer att distribueras till alla studenter och de kommer att diskuteras vid seminariet. Diskussionen kommer att vara kopplas till samhällsbyggnads forskning.

Kurslitteratur

Säfsten, K. & Gustavsson, M.: Forskningsmetodik. Studentlitteratur, 2020. ISBN 9789144122304.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Seminarier, litteraturkurs som självstudier. Litteratur läses inför varje seminarium

Kursens examination

Examinationsformer: Inlämningsuppgifter, seminarieföredrag av deltagarna
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Student är inskriven som doktorand.
Urvalskriterier: Förtur ges till doktorander på Institutionen för Bygg- & Miljöteknologi.

Övrig information

Kursen ges på svenska om enbart svenska deltagare.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvarig: Nils Johansson <nils.johansson@brand.lth.se>


Fullständig visning