Kursplan för

Offentlig ekonomi
Public Economics

VFT005F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2015
Beslutad av: Rektor Viktor Öwall
Datum för fastställande: 2016-06-21

Allmänna uppgifter

Avdelning: Fastighetsvetenskap
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Svenska

Syfte

Kursen syftar till att ge studenterna kunskaper och färdigheter inom offentlig ekonomi, dvs när marknaden inte fungerar på ett tillfredställande sätt och offentliga ingrepp kan vara motiverade. Kursen syftar till att ge studenterna kunskaper i hur individer och ekonomin i stort påverkas av offentliga ingrepp och hur offentliga beslut fattas och implementeras och vilka konsekvenser beslutsprocessen får för individer och ekonomi.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden utveckla förmåga till vidare studier inom ämnet och förmåga att söka och utvärdera information med hög grad av självständighet.

Kursinnehåll

Kursen fokuserar på relationen mellan offentlig sektor och marknaden i termer av både rättvisa och effektivitet. Mer specifikt ger kursen de nödvändiga verktygen för att analysera när den offentliga sektorn ska intervenera, hur interventionen kan göras effektivt och vilka problem som kan uppstå till följd av imperfekt information och andra avvikelser från en perfekt marknadsmiljö. Kursen inleds med en diskussion om argumenten för och emot att offentlig sektor involveras i olika situationer och fortsätter med att behandla en mängd olika redskap som beslutsfattare kan använda för att maximera välfärd och rättvisa med hänsyn tagen både till den offentliga sektorns utgifts- och inkomstsida. Områden som behandlas inkluderar kollektiva varor, externaliteter, socialförsäkringar, inkomstomfördelning, effektiv och rättvis beskattning, skuldhantering, fiskal federalism och de begränsningar globaliseringen medför för finanspolitiken. En del av kursen ägnas åt frågan om hur kollektiva beslut fattas och de utmaningar en kollektiv beslutsprocess medför.

Kurslitteratur

Gayer, T. & Rosen, H.: Public Finance. McGraw-Hill Education, 2013. ISBN 9780078021688.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Seminarier, litteraturkurs som självstudier. Seminarier i form av samtal med lärare enligt schema.

Kursens examination

Examinationsform: Skriftlig tentamen
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: 30 hp kurser inom ekonomi.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Fullständig visning