Kursplan för

Genus, kris och klimatanpassning
Gender, Disasters and Climate Risk

VRS001F, 3 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2018
Beslutad av: Cintia Bertacchi Uvo
Datum för fastställande: 2018-09-19

Allmänna uppgifter

Avdelning: Avdelningen för riskhantering och samhällssäkerhet
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Kursen fokuserar på att öka kunskapen kring genus och klimatrelaterade katastrofer, där studenter och praktiker under en vecka paras ihop för att gemensamt kombinera teoretiska modeller för att arbeta med genusfrågor med ett praktiskt arbete. På detta sätt kommer studenterna att vara bättre rustade inför sin yrkesverksamma karriär, och praktiker erbjuds en möjlighet att förnya sina teoretiska kunskaper. Kusen bygger på ett aktiv arbete i en projektgrupp, där studenterna förväntas leda och delta i utvärderingar av andras projektarbeten.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Kursen är uppbyggd på en samverkan mellan teoretiska perspektiv med praktiska inslag. På denna kurs sammanför vi studenter på Doktorandnivå med praktiker från olika verksamheter som MSB, Försvarsmakten och Röda Korset. Båda grupperna får tillägna sig teoretiska kunskaper och ska tillsammans ta fram ett fiktiv projektplan som ska integrera genus i ett projekt som är relevant för katastrofriskreduktion eller klimatanpassning. Dessa fiktiva projekt utgör i sin tur underlag till studentledda seminarier där särskilt viktiga frågor behandlas med facilitering av lärare. Kursen ingaår i sommarskolan uppdelad på teman: -Unpacking könst. genus,sexualitet i katastrofriskreduktion och klimatanpassning: Perspektiv från Skandinavien och Sydasien. - Frågan om kön i "Bygga upp bättre" och "Klimat smart". - Genus, makt och politik i katastrofriskreduktion och klimatanpassning -Inkludera genus inom katastrofriskreduktion och klimatanpassning-Genus och forskning: Feministisk forskning i samband med katastrofriskreduktion och klimatanpassning

Kurslitteratur

Kursen kommer att innefatta peer review av de dokument som lämnats av studenterna. Det kommer att ses över av en seniorforskare och en medverkande deltagare.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, övningar, litteraturkurs som självstudier. Varje session är planerad för att resultera i interaktion mellan deltagarna och högtalarna, samt interaktion mellan deltagare genom gruppövningar.

Kursens examination

Examinationsformer: Seminarieföredrag av deltagarna, övrigt. Skriftliga grupp projektplan, godkänd portfolio med uppgifter, samt deltagande under hela utbildningsveckan
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: Platsgaranti för doktorander vid avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet eller annan relevant forskarutbildning vid erkänt universitet. För övriga platser ges förtur i första hand för studenter från (här vill jag få in andra studenter på UCL och internationella studenter från andra länder – förutsatt att vi kan få till lite stipendier). För att skilja studenter från samma program används antal poäng på programmet och betyg.
Förutsatta förkunskaper: Ett intresse för genus, katastrofriskreduktion och klimatförändringsproblem.
Urvalskriterier: En kort motivationsbrev med intresse för frågor om genus

Övrig information

För att ansöka, skicka dina motivationsbrev till phu_ doma.lama@risk.lth.se Kurs Incharge: Professor Misse Wester, Divsion of Risk Manangement och samhällsäkerhet Kursansvarig: Phu Doma Lama, Ph.d.-kandidat, Division of Risk Manangement and Societal Safety.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:
Hemsida: http://www.risk.lth.se/


Fullständig visning