lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs VRS005F giltig från och med VT 2020

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
 • Engelska
  Svenska
 • Varannan hösttermin
Syfte
 • Syftet med kursen är att ge doktoranderna en bred teoretisk förståelse för makt, som ett fundamentalt begrepp för sociala studier, samt fördjupade kunskaper med särskild relevans för doktorandens egen forskning.
Innehåll
 • Kursen är uppbyggd runt obligatoriska seminarier och ett självständigt arbete där doktoranden sätter begreppet makt i relation till sin egen forskning, presenterar hur makt förväntas användas i den egna avhandlingen (skrivet som en eller flera delar av ett teorikapitel), samt diskuterar styrkor och svagheter med detta och varför inte andra perspektiv är lika användbara. Till varje seminarium förbereder sig doktoranderna genom att läsa föreskriven litteratur och begrunda specifika reflektionsfrågor.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna förklara centrala perspektiv inom vetenskapliga studier av makt,
  kunna aktivt använda fundamentala begrepp inom vetenskapliga studier av makt.
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna vetenskapligt analysera och syntetisera olika teorier om makt,
  kunna självständigt och kritiskt granska och bedöma olika teorier om och sitt eget förhållningssätt till makt,
  kunna presentera och diskutera med auktoritet olika teorier om makt både muntligt och skriftligt.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna visa fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar i studier av makt, dess påverkan av makt, samt i dess möjligheter att påverka makt.
Undervisningsformer
 • Seminarier
 • Projekt
 • Kursen är uppbyggd runt obligatoriska seminarier och ett självständigt arbete.
Examinationsformer
 • Skriftlig rapport
 • övrigt
 • Kursen examineras genom deltagande vid obligatoriska seminarier och genom ett självständigt arbete där doktoranden sätter begreppet makt i relation till sin egen forskning, presenterar hur makt förväntas användas i den egna avhandlingen (skrivet som en eller flera delar av ett teorikapitel), samt diskuterar styrkor och svagheter med detta och varför inte andra perspektiv är lika användbara.
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
 • Inskriven som doktorand vid ett erkänt universitet.
Förutsatta förkunskaper
Urvalskriterier
 • Baserat på tid sedan inskrivning som doktorand, där doktorander med längre tid prioriteras
Litteratur
 • Allen, A.: The power of feminist theory: Domination, resistance, solidarity. Routledge, 2018.
  Collins, P.H.: SYMPOSIUM: On West and Fenstermaker’s “Doing Difference”. Gender & Society, 9(4), 491–494., 1995.
  Flyvbjerg, B.: Rationality and Power: Democracy in practice. University of Chicago Press, 1998.
  Hartsock, N.: Foucault on power: A theory for women?. In L. J. Nicholson (Ed.), Feminism/Postmodernism (pp. 157–175). New York: Routledge., 1990.
  Hearn, J.: Theorizing Power. Palgrave Macmillan, 2012.
  Lukes, S.: Power: A radical view. Palgrave Macmillan, 2005.
  Mann, M.: The sources of social power: Volume 1, A History of Power from the Beginning to AD 1760. Cambridge University Press, 1986.
  Miller, P. & Rose, N.: Governing the Present: Administering Economic, Social and Personal Life. Polity Press, 2008.
  Okin, S.M.: Justice, gender, and the family. Basic Books, 1989.
  Runciman, W.G.: The social animal. HarperCollins, 1998.
  Wrong, D.H.: Power: Its Forms, Bases, and Uses. Harper Colophon Books, 1980.
  Young, I.M.: Justice and the politics of difference. Princeton University Press, 1990.
Övrig information
Kurskod
 • VRS005F
Administrativ information
 • 2020-05-12
 • Gudbjörg Erlingsdóttir

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

1 kurstillfälle.

Startdatum Slutdatum Publicerad
2020‑09‑02 2020‑11‑01

Utskriftsvänlig visning