Kursplan för

Teorier om makt
Theories of Power

VRS005F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Vårterminen 2020
Beslutad av: Gudbjörg Erlingsdóttir
Datum för fastställande: 2020-05-12

Allmänna uppgifter

Avdelning: Avdelningen för riskhantering och samhällssäkerhet
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska, svenska

Syfte

Syftet med kursen är att ge doktoranderna en bred teoretisk förståelse för makt, som ett fundamentalt begrepp för sociala studier, samt fördjupade kunskaper med särskild relevans för doktorandens egen forskning.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden kunna visa fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar i studier av makt, dess påverkan av makt, samt i dess möjligheter att påverka makt.

Kursinnehåll

Kursen är uppbyggd runt obligatoriska seminarier och ett självständigt arbete där doktoranden sätter begreppet makt i relation till sin egen forskning, presenterar hur makt förväntas användas i den egna avhandlingen (skrivet som en eller flera delar av ett teorikapitel), samt diskuterar styrkor och svagheter med detta och varför inte andra perspektiv är lika användbara. Till varje seminarium förbereder sig doktoranderna genom att läsa föreskriven litteratur och begrunda specifika reflektionsfrågor.

Kurslitteratur

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Seminarier, projekt. Kursen är uppbyggd runt obligatoriska seminarier och ett självständigt arbete.

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig rapport, övrigt. Kursen examineras genom deltagande vid obligatoriska seminarier och genom ett självständigt arbete där doktoranden sätter begreppet makt i relation till sin egen forskning, presenterar hur makt förväntas användas i den egna avhandlingen (skrivet som en eller flera delar av ett teorikapitel), samt diskuterar styrkor och svagheter med detta och varför inte andra perspektiv är lika användbara.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: Inskriven som doktorand vid ett erkänt universitet.
Urvalskriterier: Baserat på tid sedan inskrivning som doktorand, där doktorander med längre tid prioriteras

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvarig: Per Becker <per.becker@risk.lth.se>


Fullständig visning