Kursplan för

Grundvattenmodellering och föroreningstransport
Groundwater Modelling and Contaminant Transport

VTGN05F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Vårterminen 2021
Beslutad av: Professor Thomas Johansson
Datum för fastställande: 2020-10-01

Allmänna uppgifter

Avdelning: Teknisk geologi
Kurstyp: Gemensam kurs, avancerad nivå och forskarnivå
Kursen ges även på avancerad nivå med kurskod: VTGN05
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Kursen syftar till att tillämpa och fördjupa kunskaper, färdigheter och förhållningssätt inom det breda fältet hydrogeologi som stöd för att hantera komplexa vattenförsörjnings-, avfallshanterings- och andra samhällsbyggnadsfrågor på ett sätt som beaktar människors behov och övergripande mål för utveckling av ett hållbart samhälle. Grundvattenmodellering och föroreningstransport utgör en av huvudkurserna vid en avslutande specialisering och masterutbildning inom vattenresurshantering.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Hydrogeologi. Grundvattnets uppträdande och rörelse i olika akviferstyper. Flöden och flödesstyrande egenskaper. Grundvattnets kvalitet. Kemiska jämvikter i grundvattnet. Förorening av grundvatten och föroreningstransport. Kvalitetsproblemområden, grundvattenförsurning. Två mindre och två större obligatoriska tillämpningsuppgifter/projektuppgifter efterliknande kvalificerade konsultuppdrag. Inom uppgifterna får studenterna använda sina teoretiska och praktiska kunskaper på komplexa grundvattenproblem där grundvattentillgång, grundvattenkvalitet, föroreningstransport och föroreningsrisk är huvudtema. Med hjälp av modellerings- och simuleringsverktygen MODFLOW, SEEP2D och MT3DMS inom GMS och PHREEQC får de modellera och beskriva exempelvis natureffekter av förändrade grundvattenuttag i kommunala vattentäkter, grundvattenavsänkningar i samband med anläggningsarbeten, grundvattenkemiska effekter av läckage från gruvavfallsupplag och infiltration av nederbörd med lågt pH. Arbetet sker i grupper om två studenter med täta möjligheter till lärarkonsultation, minst fyra timmar per enskild liten grupp utöver åtta timmars schemalagd rådfrågning i större grupp. Varje student ska arbeta med minst tre olika studenter vid de fyra uppgifterna. Kamratgranskning vid två av uppgifterna. Skriftlig redovisning av alla uppgifter och muntlig redovisning av minst en uppgift samt opposition och diskussion vid presentationsseminarier. Detaljerad skriftlig och muntlig återkoppling från lärarna till varje grupp om två studenter.

Kurslitteratur

Fetter, C. & Svensson, C.: Applied Hydrogeology; Groundwater chemistry.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, seminarier, laborationer, övningar, projekt

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig rapport, inlämningsuppgifter, seminarieföredrag av deltagarna
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: VTGN10 Grundvattenteknik (alternativt minst 80% dokumenterad aktiv närvaro vid övningarna i VTGN10 Grundvattenteknik).

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvarig: Gerhard Barmen <gerhard.barmen@tg.lth.se>
Hemsida: www.tg.lth.se/grundutbildning/kurser/


Fullständig visning