Kursplan för

Grundvattenteknik
Groundwater Engineering

VTGN10F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2021
Beslutad av: Professor Thomas Johansson
Datum för fastställande: 2021-03-25

Allmänna uppgifter

Avdelning: Teknisk geologi
Kurstyp: Gemensam kurs, avancerad nivå och forskarnivå
Kursen ges även på avancerad nivå med kurskod: VTGN10
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Kursen syftar till att lyfta fram och fördjupa kunskaper och färdigheter inom det breda fältet hydrogeologi som stöd för att hantera bygg- och anläggningstekniska frågor samt vattenförsörjnings-, avfallshanterings- och andra samhällsbyggnadsfrågor på ett sätt som beaktar människors behov och övergripande mål för utveckling av ett hållbart samhälle.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden kunna genomföra ingenjörsmässiga beräkningar och utvärderingar kring frågeställningar omfattande hydrogeologi, grundvattenhydraulik, grundvattenkemi och föroreningstransport i grundvatten.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden visa insikt i behovet av ett multidisciplinärt förhållningssätt och samtidig värdering av geologiska, hydrologiska, hydrauliska, kemiska, ekologiska, mänskliga och andra förutsättningar vid bygg- och anläggningstekniska samt vattenförsörjnings- och andra samhällsbyggnadsfrågor.

Kursinnehåll

Hydrogeologi. Grundvattnets uppträdande och rörelse i olika akviferstyper. Markvatten och vattnets rörelse i den omättade zonen. Geologins styrande inverkan på akvifersegenskaperna. Fluktuationer i grundvattennivån i olika tidsperspektiv och formationer. Flöden och flödesstyrande egenskaper. Grundvattnets ålder och temperatur. Grundvattnets kvalitet. Kvalitetsparametrar. Vattenanalyser. Kemisk sammansättning. Kemiska jämvikter i grundvattnet. Förorening av grundvatten och föroreningstransport. Kvalitetsproblemområden, grundvattenförsurning. Borrnings- och brunnsbyggnadsteknik. Hydrauliska egenskaper hos akvifer och brunn. Akvifersangreppssättet; magasinerings- och transportförmåga. Grundvattenavsänkning. Provpumpningsteknik. Utvärdering av provpumpningsdata - teoretiska samband samt analytiska och grafiska lösningsmetoder. Hydrauliska gränser. Kapacitetsbestämning av brunn. Generella beskrivningar av hantering av olika typer av föroreningskällor. Beskrivning och beräkning av utlakning av föroreningar. En övning med datorberäkningar, fyra kartövningar och en fältdemonstration av hydrauliska tester.

Kurslitteratur

Conny Svenssons kompendium kommer att distribueras av Teknisk geologi.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, seminarier, laborationer, övningar

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig tentamen, inlämningsuppgifter
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator: Biträdande prefekt Gerhard Barmen

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: -VTGA01 Teknisk geologi ELLER VTGA05 Teknisk geologi -VVRA05 Vatten ELLER VVRA01 Hydrologi och akvatisk ekologi + VVRF10 Strömningslära
Förutsatta förkunskaper: FMIF50 Miljövetenskap med miljökemisk profil OCH FMAA05 Endimensionell analys.

Kurstillfällesinformation

Startdatum: 2024-10-31
Slutdatum: 2025-01-14
Kursfart: Helfart

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvarig: Gerhard Barmen <gerhard.barmen@tg.lth.se>
Hemsida: www.tg.lth.se/grundutbildning/kurser/


Fullständig visning