Kursplan för

Introduktionskurs i metoder inom teknik och samhälle
Introductory Course in Methods at Technology and Society

VTS005F, 2.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Vårterminen 2022
Beslutad av: Gudbjörg Erlingsdóttir fek-ger
Datum för fastställande: 2022-01-28

Allmänna uppgifter

Avdelning: Inst för teknik och samhälle
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Målet med denna kurs är att introducera doktorander vid teknik och samhälle till tvärvetenskaplig forskning som bedrivs vid institutionen, i synnerhet hur detta avspeglas i tidigare avhandlingar.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden Demonstrera en förmåga att reflektera över och diskutera problem som är av relevans när olika metoder används i praktiken.

Kursinnehåll

Kursen består av seminarier som fokuserar på olika metoder och hur olika metoder har tillämpats i tidigare avhandlingar. Vid metodseminarierna introduceras och diskuteras viktiga koncept inom metod och teori som relaterar till den tvärvetenskapliga forskningen som bedrivs vid institutionen för teknik och samhälle. Vid avhandlingsseminarierna presenteras och diskuteras tidigare avhandlingar.

Kurslitteratur

General methodology seminar Persson, J. och Sahlin, N-E. (2013) Vetenskapsteori för sanningssökare, Fri Tanke Förlag - Ch 7: Förklaringar och abduktion - Ch 9: Vad är ett orsakssamband? Downloaded on: http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=3799315&fileOId=8085332 Chalmers, A.F. (1999). What is this thing called science?, Open University Press Ch 14: scientific laws Ch 15: realism and anti-realism Ch 4-7: induction and falsification Also exists in Swedish Interdisciplinary and problem based methodology Schmidt, J.C. (2008). Towards a philosophy of interdisciplinarity. An attempt to provide a classification and clarification, Poiesis Prax, 5 pp. 53-69. Schmidt, J.C. (2011).'What is a problem? On problem-oriented interdisciplinarity, Poiesis Prax, 7 pp. 249-274. Lélé S. och Norgaard, R. B. (2005) Practicing interdisciplinarity, BioScience, 55(11) pp. 967-975. Stock and Burton (2011) Defining terms for integrated (multi-inter-trans-disciplinary) Sustainability Research, Sustainability, 3 pp. 1090-1113.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, seminarier

Kursens examination

Examinationsformer: Inlämningsuppgifter, seminarieföredrag av deltagarna
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Urvalskriterier: Antagen till forskarstudier inom ett av följande ämnen: teknik och samhälle (TETOSF00), trafik och väg (TEVTTF02), miljö- och energisystemanalys (TEFMIF00) eller fastighetsvetenskap (TEVFTF00).

Övrig information

Kursen ges i samband med kursen VTS001F. Dessa kurser får ej ingå i samma examen.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Fullständig visning