Kursplan för

Introduktion till policystudier
Introduction to Policy Studies

VTS010F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2022
Beslutad av: Gudbjörg Erlingsdóttir
Datum för fastställande: 2022-09-09

Allmänna uppgifter

Avdelning: Inst för teknik och samhälle
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Syftet med denna kurs är att doktorander efter avslutad kurs ska ha en överblick av de teorier och metoder som används inom policystudier generellt och insikt inom ett specifikt område så som klimat, miljö, energi och transport samt förmåga att genomföra en policy-studie inom doktorandens eget forskningsområde.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden Demonstrera en förmåga att diskutera och reflektera över hur valet av teori och metod inom policystudier påverkar studien

Kursinnehåll

Kursen består av inläsning, föreläsningar, litteraturseminarier, egenförfattade reflektioner om litteraturen och genomförande av en policystudie inom doktorandens eget forskningsområde. En stor del av kursen består av egen inläsning av litteratur om policystudier. Litteraturen diskuteras på seminarier och studenten ska lämna in skriftliga reflektioner på litteraturen. Kursen avslutas med att studenten genomför en självständig policystudie inom det egna forskningsområdet.

Kurslitteratur

Weible and Sabatier (ed.) (2017) Theories of the policy process, Routledge.
En komplett litteraturlista distribueras i samband med kursstart.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, seminarier, projekt, litteraturkurs som självstudier. Kursen utgörs i huvudsak av egen inläsning och seminarier och kräver aktiv närvaro vid seminarierna.

Kursens examination

Examinationsformer: Inlämningsuppgifter, övrigt. Aktiv närvaro. Obligatorisk närvaro (minst 80%). Skriftlig reflektion på littertauren. 2-4 mindre reflektioner (1-2 sidor) och diskussion vid seminarier. Policy studie inom studentens eget område. 4-6 sidor skriftlig rapport, muntlig presentation, opponering på annan rapport.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator: Universitetslektor Max Åhman

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: Antagen till forskarstudier inom ett av följande ämnen: teknik och samhälle (TETOSF00), trafik och väg (TEVTTF02), miljö- och energisystemanalys (TEFMIF00) eller fastighetsvetenskap (TEVFTF00).
Förutsatta förkunskaper: Inga

Övrig information

Minst tre deltagare krävs för att kursen ska ges. jamil.khan@miljo.lth.se max.ahman@miljo.lth.se

Kurstillfällesinformation

Startdatum: 2023-01-16. Startdatumet är ungefärligt.
Kursfart: Helfart

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Fullständig visning