Kursplan för

Kvalitativa metoder
Qualitative Research Methods

VTV001F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Vårterminen 2013
Beslutad av: FN3/Per Tunestål
Datum för fastställande: 2013-03-01

Allmänna uppgifter

Avdelning: Trafik och väg
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Syftet med kursen är att ge en bred överblick av olika kvalitativa forskningsmetoder med ett specifikt fokus på intervjuer och observationer. Deltagaren kommer att använda en metod för att göra sin egen kvalitativa studie. Det är viktigt med metodologiska reflektioner under hela forskningsprocessen. Därmed kommer kursdeltagaren att kunna utvärdera rapporter baserade på kvalitativa metoder.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden ha kunskap och förståelse för lämpliga kvalitativa forskningsmetoder vid intervju och observationsstudier.

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden kunna välja och använda lämpliga kvalitativa metoder i en egen studie och kunna argumentera för val av metod. Ska kunna utvärdera rapporter baserade på kvalitativa metoder.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden tillgodogöra sig ett förhållningssätt som innebär metodologiska reflektioner under hela forskningsprocessen.

Kursinnehåll

Deltagaren väljer ett specifikt ämne (forskningsfråga) som hen sedan gör en studie kring med hjälp av en kvalitativ metod. Erfarenhet från att planera och använda kvalitativa metoder och reflektioner kring detta sammanställs i en skriven rapport. Vid ett seminarium i slutet av kursen presenterar deltagaren rapporten. En annan deltagare granskar rapporten vilket betyder att denne läser och ger kommentarer på rapporten. Mellan de två mötena finns det tillfälle för två individuella handledningsmöten.

Kurslitteratur

Litteraturlista kommer att presenteras vid första kurstillfället

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, seminarier

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig rapport, seminarieföredrag av deltagarna. Deltagaren kommer att examineras med avseende på sin prestation på den egna skrivna rapporten och granskning av en annan deltagares rapport. Betygsskalan är godkänd/underkänd. För att bli godkänd på kursen krävs att båda delar är godkända.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: Doktorand inskriven för forskarstudier
Förutsatta förkunskaper: Doktorander med ingen (eller begränsad) tidigare erfarenhet av kvalitativa metoder.
Urvalskriterier: Doktorand

Övrig information

Kursansvarig och examinator: Åsa Thelander Department of strategic communication Lund University, Campus Helsingborg Phone +46 42 35 66 28 e-mail: asa.thelander@isk.lu.se

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvarig: Åsa Thelander <asa.thelander@isk.lu.se>


Fullständig visning