Kursplan för

Utvärdering av ITS applikationer
Evaluation of ITS Applications

VTV005F, 5 högskolepoäng

Gäller från och med: Vårterminen 2013
Beslutad av: FN3/Per Tunestål
Datum för fastställande: 2013-02-28

Allmänna uppgifter

Avdelning: Trafik och väg
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Syftet med kursen är att lära deltagarna ett vetenskapligt förhållningssätt till hur ITS-tillämpningar och deras effekter kan utvärderas med avseende på funktionalitet, användarvänlighet, trafiktekniska effekter och transportpolitiska mål.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden För godkänd kurs skall studenten förstå de olika utvärderingskriterierna för ITS-tillämpningar, liksom vilka vetenskapliga metoder kan användas för deras bedömning och utvärdering.

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden För godkänd kurs skall studenten självständigt kunna komponera utvärderingsplaner och tillämpa vetenskapliga metoder för att analysera behovet av teknik som används för och effekterna av ITS-tillämpningar.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden För godkänd kurs skall studenten förstå värdet av systematisk utvärdering av effekterna av ITS-tillämpningar och användning av validerade metoder i utvärdering.

Kursinnehåll

Teknisk utvärdering Tester hårdvara och mjukvara, Simulation, "Programvara i Loop", "Maskinvara i Loop" tester. Användar-relaterade bedömningar och utvärdering Metoder för att identifiera behoven hos olika typer av aktörer och användargrupper med avseende på ITS-tillämpningar (HMI frågor, intressent analys, mål träd, intervjuer, fokusgrupper, enkäter) samt metoder för utvärdering ITS-tillämpningar med avseende på användarens reaktioner, beteende och acceptans. Konsekvensanalys Prospektiva och retrospektiva bedömningar, Utvärderingssteg, hypotesbildning om förväntade effekter och eventuella negativa effekter till följd av oönskad beteendeanpassning, Studiedesign och metoder, Effektutvärdering i simulator och i fält, Konsekvensanalys av nätverksimulering (säkerhet, effektivitet, miljöeffekter), Kortfristiga och långsiktiga effekter, Socioekonomisk konsekvensanalys.

Kurslitteratur

• ADVISORS - Development of multiparameter criteria and a common impact assessment methodology. Deliverable D4_1 V1.2. Transport Research Laboratory. • CONVERGE - Guidebook for Assessment of Transport Telematics Applications. • eIMPACT - Socio-economic Impact Assessment of Stand-alone and Co-operative Intelligent Vehicle Safety Systems (IVSS) in Europe). Deliverable D2. • FESTA (Field Operational Tests) Deliverable D6.4. • FITS (Finnish) Guidelines for the evaluation of ITS projects). • Pluto Handledning för planering av utvärdering vid införande av väginformatik (Swedish) • TEMPO - Handbook on evaluation best practice.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, seminarier

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig rapport, seminarieföredrag av deltagarna. Kamratgranskning kommer att praktiseras, vilket innebär att rapporten läses av en studiekamrat. Granskaren ger sitt yttrande och kommentarer på rapporten på slutseminariet.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: Minst 6 terminers universitetsstudier
Förutsatta förkunskaper: Grundkunskaper i statistik
Urvalskriterier: De första 16 anmälda

Övrig information

Kursen ges om mint 5 forskarstuderande visar intresse för den

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Fullständig visning