lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs VTV010F giltig från och med VT 2014

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
 • Engelska
 • Varannan vårtermin
Syfte
 • Syftet med kursen är att lära deltagarna ett vetenskapligt förhållningssätt till hur ITS-tillämpningar och deras effekter kan utvärderas med avseende på funktionalitet, användarvänlighet, trafiktekniska effekter och transportpolitiska mål.
Innehåll
 • Teknisk utvärdering
  Tester hårdvara och mjukvara, Simulering, "Programvara i Loop", "Maskinvara i Loop" tester.

  Användar-relaterade bedömningar och utvärdering
  Metoder för att identifiera behoven hos olika typer av aktörer och användargrupper med avseende på ITS-tillämpningar (HMI frågor, intressent analys, målträd, intervjuer, fokusgrupper, enkäter) samt metoder för utvärdering ITS-tillämpningar med avseende på användarens reaktioner, beteende och acceptans.

  Konsekvensanalys
  Prospektiva och retrospektiva bedömningar,
  Utvärderingssteg, hypotesbildning om förväntade effekter och eventuella negativa effekter till följd av oönskad beteendeanpassning,
  Studiedesign och metoder,
  Effektutvärdering i simulator och i fält,
  Konsekvensanalys av nätverksimulering (säkerhet, effektivitet, miljöeffekter),
  Kortfristiga och långsiktiga effekter,
  Socioekonomisk konsekvensanalys.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • förstå de olika utvärderingskriterierna för ITS-tillämpningar, liksom vilka vetenskapliga metoder som kan användas för deras bedömning och utvärdering.
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • självständigt kunna komponera utvärderingsplaner och tillämpa vetenskapliga metoder för att analysera behovet av teknik som används för och effekterna av ITS-tillämpningar.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • förstå värdet av systematisk utvärdering av effekterna av ITS-tillämpningar och användning av validerade metoder i utvärdering.
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • Seminarier
 • Projekt
 • Litteraturkurs som självstudier
Examinationsformer
 • Skriftlig rapport
 • Seminarieföredrag av deltagarna
 • Kamratgranskning kommer att praktiseras, vilket innebär att rapporten läses av en studiekamrat. Granskaren ger sitt yttrande och kommentarer på rapporten på slutseminariet.
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
 • Minst 6 terminers universitetsstudier
Förutsatta förkunskaper
 • Grundkunskaper i statistik
Urvalskriterier
 • De första 16 anmälda
Litteratur
 •  
 • • ADVISORS - Development of multiparameter criteria and a common impact assessment methodology. Deliverable D4_1 V1.2. Transport Research Laboratory.
  • CONVERGE - Guidebook for Assessment of Transport Telematics Applications.
  • eIMPACT - Socio-economic Impact Assessment of Stand-alone and Co-operative Intelligent Vehicle Safety Systems (IVSS) in Europe). Deliverable D2.
  • FESTA (Field Operational Tests) Deliverable D6.4.
  • FITS (Finnish) Guidelines for the evaluation of ITS projects).
  • Pluto Handledning för planering av utvärdering vid införande av väginformatik (Swedish)
  • TEMPO - Handbook on evaluation best practice.
Övrig information
Kurskod
 • VTV010F
Administrativ information
 •  -12-19
 • FN3/Per Tunestål

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

1 kurstillfälle.

Startdatum Slutdatum Publicerad
2017‑09‑13 2017‑12‑31

Utskriftsvänlig visning