Kursplan för

Kollektivtrafikforskningens kunskapsfält
Public Transport Research - an Overview

VTV015F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2016
Beslutad av: Rektor Viktor Öwall
Datum för fastställande: 2016-06-21

Allmänna uppgifter

Avdelning: Trafik och väg
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Svenska

Syfte

Kursens syfte är att ge doktoranderna grundläggande kunskap inom kollektivtrafikområdet genom ökad förståelse för de begrepp, teorier och metoder som används inom olika delområden inom kollektivtrafikforskningen. Kursen ska också ge doktoranderna en förståelse för kollektivtrafikforskningen genom att dagens utveckling sätts i relation till en historisk utveckling. Kursen ger översikter av nuvarande kunskapsläge och forskning inom fem forskningsfält och bidrar till att ge deltagarna en gemensam förståelse av hur kollektivtrafik definieras och beforskas.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden känna till grundläggande och vedertagna begrepp, teorier och metoder som används inom kollektivtrafikforskning samt förstå kollektivtrafikens forskningsfält, dess bredd, mångfald och tvärvetenskaplighet.

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden kunna använda och tillämpa teorier, metoder och forskningsresultat från olika delar av kollektivtrafikforskningen av relevans för den egna forskningen.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden förstå och kunna föra en kvalificerad diskussion med forskarkollegor och yrkesverksamma inom olika delar av kollektivtrafikområdet samt självständigt, kvalificerat och nyanserat referera och bedöma forskning inom kollektivtrafikområdet.

Kursinnehåll

Kursen består av en introduktion till kollektivtrafikområdet inklusive hur olika vetenskapstraditioner studerar kollektivtrafik samt fem olika teman inom kollektivtrafikforskningen. Temana är Resenärerna, Samhällsplanering, Styrning, Trafikplanering samt Samhällsnyttor och effekter. Varje tema kommer att innehålla en inledande föreläsning, en hemuppgift inklusive inläsning av litteratur samt seminarier där hemuppgift och litteratur diskuteras. Under temat Resenärerna behandlas framför allt frågor som vem som reser och inte reser, olika resenärers behov och värderingar, kollektivtrafikens påverkan på individens möjligheter att resa samt jämställdhet i kollektivtrafiken. Samhällsplanering tar upp frågor om markanvändning, samordnad markplanering och kollektivtrafikplanering och hur olika stadsbyggnadsstrukturer bidrar eller inte till en välintegrerad kollektivtrafiktransport-försörjning. Frågor om makt och samverkan mellan olika planeringsaktörer är centrala liksom hur medborgare genom deliberativa planeringsideologiers framväxt givits större inflytande i planeringssammanhang. I området diskuteras också olika tekniker och metoder för en integrerad planeringspraktik. Temat Styrning innehåller aspekter som politiska beslut, organisation, ekonomisk styrning, finansiering, avtalsformer mm och Trafikplanering aspekter som vilken typ av system som är lämpligt, olika typer av system, systemets funktion, logistik, planering av linjer och tidtabell, biljettsystem, informationshantering samt modellering. I Samhällsnyttor och effekter tas utgångspunkt i klassiska välfärdsargument (Kaldor-Hicks) och vidare effekter för samhället som kollektivtrafiken kan bidra till. Modeller/metoder, så som exempelvis kostnads-nyttoanalys, som på olika sätt försöker värdera dessa effekter tas upp. Temat kommer också att belysa kollektivtrafikens effekter på miljön.

Kurslitteratur

Norheim B, et.al.: Kollektivtransport - Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder. 2016.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, seminarier, övrigt. Inläsning av litteratur

Kursens examination

Examinationsformer: Inlämningsuppgifter, seminarieföredrag av deltagarna
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Övrig information

Kursen ges till att börja med vid ett tillfälle. Vi räknar med att få tillräckligt många till en första omgång och sedan får vi se hur vi går vidare. Kursen ges om minst 5 forskarstuderande visar intresse för den.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvarig: Helena Svensson <helena.svensson@tft.lth.se>


Fullständig visning