lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs VTV015F giltig från och med HT 2020

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Kursens syfte är att ge doktoranderna grundläggande kunskap inom kollektivtrafikområdet genom ökad förståelse för de begrepp, teorier och metoder som används inom olika delområden inom kollektivtrafikforskningen. Kursen ska också ge doktoranderna en förståelse för kollektivtrafikforskningen genom att dagens utveckling sätts i relation till en historisk utveckling. Kursen ger översikter av nuvarande kunskapsläge och forskning inom fem forskningsfält och bidrar till att ge deltagarna en gemensam förståelse av hur kollektivtrafik definieras och beforskas.
Innehåll
 • Kursen består av en introduktion till kollektivtrafikområdet i form av hur kollektivtrafiken är organiserad och styrs samt vilka förutsättningar och utmaningar kollektivtrafiken har. Därefter består kursen av fem olika teman inom kollektivtrafikforskningen som delvis bygger på olika vetenskapstraditioner. Temana är Samverkan, Planering och trafikering, Samhällsnyttor och effekter, Social rättvisa, samt Digitalisering och framtidens kollektivtrafik. Varje tema kommer att innehålla en inledande föreläsning, en hemuppgift att skiva utifrån inläsning av litteratur samt ett seminarier där hemuppgift och litteratur diskuteras.

  Under temat Samverkan ges en inblick i vad samverkan innebär och vilka olika perspektiv på samverkan det finns. Dessutom behandlas utmaningar kopplade till det nödvändiga samspelet mellan självständiga, men ömsesidigt beroende aktörer för att öka kollektivtrafikens attraktivitet. Temat Planering och trafikering fokuserar aspekter som olika typer av system och när olika system är lämpliga, systemets funktion, logistik, planering av linjer och tidtabell, biljettsystem, informationshantering samt modellering. I Samhällsnyttor och effekter tas utgångspunkt i klassiska välfärdsargument (Kaldor-Hicks) och vidare effekter för samhället som kollektivtrafiken kan bidra till. Modeller/metoder, så som exempelvis kostnads-nyttoanalys, som på olika sätt försöker värdera dessa effekter tas upp. Temat kommer också att belysa kollektivtrafikens effekter på miljön. Social rättvisa tar upp frågan om tillgång till persontransporter kan hanteras som en social rättvisefråga och i så fall varför och på vilket sätt. Temat tar också upp olika perspektiv på social rättvisa och vad som skiljer dem åt samt vilka olika typer av konflikter som uppstår i planering för transporter och betydelsen av avvägningar mellan olika intressen. Digitalisering och framtidens kollektivtrafik innehåller aspekter kring nyttjandet av information och informationsteknologi inom kollektivtrafiken. Frågeställningar som diskuteras är vilken information och teknik är central, vilka är möjligheterna och hindren samt hur kan kollektivtrafiken komma att förändras.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • ha kunskap om grundläggande och vedertagna begrepp, teorier och metoder som används inom kollektivtrafikforskning.
  förstå kollektivtrafikens forskningsfält, dess bredd, mångfald och tvärvetenskaplighet.
  - förstå kollektivtrafiken i förhållande till samhälleliga förutsättningar och hinder.
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna inhämta relevant information från angiven kurslitteratur för att besvara de frågeställningar som ingår i respektive tema.
  kunna använda och tillämpa begrepp, teorier, metoder och forskningsresultat från olika delar av kollektivtrafikforskningen.
  kunna relatera och diskutera den egna forskningen till teorier, metoder och annan forskning inom kollektivtrafikområdet.
  kunna skriftligt sammanställa och muntligen presentera självständiga texter kring de olika teman som ingår i kursen.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • självständigt, kvalificerat och nyanserat referera och bedöma forskning inom kollektivtrafikområdet.
  kunna föra en kvalificerad diskussion med forskarkollegor inom olika delar av kollektivtrafikområdet.
  kritiskt kunna granska och reflektera över forskning inom kollektivtrafikområdet i förhållande till det omgivande samhällets behov och utveckling.
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • Seminarier
 • övrigt
 • Inläsning av litteratur
Examinationsformer
 • Inlämningsuppgifter
 • Seminarieföredrag av deltagarna
 • Fem skriftliga inlämningar, kollegiegranskning av en uppgift per tema där yttrande ska göras både skriftligt och muntligt vid seminarierna. Aktivt deltagande i seminarierna samt påvisa, både vid seminarierna och i skriftliga uppgifter, att kurslitteraturen har inhämtats.
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
Förutsatta förkunskaper
 • Grundkunskaper för anställning som doktorand.
Urvalskriterier
Litteratur
 • Cook, N. & Butz: Mobilities, Mobility Justice and Social Justice. Abingdon/New York: Routledge, 2019.
  HiTrans: Development of principles and strategies for introducing high quality public transport in medium size cities and urban regions. Best practice guides.. Interreg North Sea Region, 2005.
  Hrelja, R., Pettersson, F. & Westerdahl, S.: The qualities needed for a successful collaboration: A contribution to the conceptual understanding of collaboration for efficient public transport.. Sustainability, 2016.
  Jevinger, Å. & Persson, J.A.: Potentials of Context-Aware Travel Support during Unplanned Public Transport Disturbances.. Sustainability 2019, 11, 1649, 2019.
  Lucas, K.: A new evolution for transport-related social exclusion research?. Journal of Transport Geography, Volume 81, December 2019, 2019.
  Martens: Justice in transport as justice in accessibility: applying Walzer’s “Spheres of Justice” to the transport sector.. TRANSPORTATION, 39(6), 1035–1053.
  Norheim B, et.al.: Kollektivtrafik - Utmaningar, möjligheter och lösningar för tätorter. Urbanet/K2, 2016.
  Franco, P., Johnston, R. & McCormick, E.: Demand responsive transport: Generation of activity patterns from mobile phone network data to support the operation of new mobility services. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 2020.
  Pettersson, F. & Hrelja, R.: How to create functioning collaboration in theory and in practice. Practical experiences of collaboration when planning public transport systems. International Journal of Sustainable Transportation, Volume 14, 2020 - Issue 1, 2020.
  Sheller, M.: Theorising mobility justice. Tempo Social; Sao Paulo Vol. 30, Iss. 2, 2018.
  Welch, Timothy F. & Widita, A.: Big data in public transportation: a review of sources and methods. Transport Reviews, 39:6, 795-818, 2019.
  Verlinghieri, E. & Schwanen, T.: Transport and mobility justice: Evolving discussions. Journal of Transport Geography, 87, 2020.
  Young, I. M.: Justice and the Politics of Difference. Princeton University Press, 1990.
 • Fler titlar tillkommer.
Övrig information
 • Kursen ges om minst 5 forskarstuderande visar intresse för den. Kursen ges på plats i Lund med möjlighet att delta på distans. Undervisningsspråk: Svenska eller engelska beroende på deltagares önskemål

  Delansvariga
  Introduktion: Helena Svensson, helena.svensson@tft.lth.se
  Samverkan: Fredrik Pettersson-Löfstedt, fredrik.pettersson-lofstedt@tft.lth.se
  Social rättvisa: Christina Lindkvist, christina.lindkvist@mau.se
  Samhällsnyttor och effekter: Désirée Nilsson, desiree.nilsson@mau.se
  Planering och trafikering: Anders Wretstrand, anders.wretstrand@tft.lth.se
  Digitalisering och framtidens kollektivtrafik: Jan Persson, jan.a.persson@mau.se
  Kursansvarig och examinator: Helena Svensson, helena.svensson@tft.lth.se
Kurskod
 • VTV015F
Administrativ information
 • 2020-11-17
 • Gudbjörg Erlingsdóttir

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

1 kurstillfälle.

Startdatum Slutdatum Publicerad
2023‑09‑01 (ungefärligt) 2024‑01‑31

Utskriftsvänlig visning