Kursplan för

Kollektivtrafikforskningens kunskapsfält
Public Transport Research - an Overview

VTV015F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2020
Beslutad av: Rektor Viktor Öwall
Datum för fastställande: 2016-06-21

Allmänna uppgifter

Avdelning: Trafik och väg
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska, svenska

Syfte

Kursens syfte är att ge doktoranderna grundläggande kunskap inom kollektivtrafikområdet genom ökad förståelse för de begrepp, teorier och metoder som används inom olika delområden inom kollektivtrafikforskningen. Kursen ska också ge doktoranderna en förståelse för kollektivtrafikforskningen genom att dagens utveckling sätts i relation till en historisk utveckling. Kursen ger översikter av nuvarande kunskapsläge och forskning inom fem forskningsfält och bidrar till att ge deltagarna en gemensam förståelse av hur kollektivtrafik definieras och beforskas.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Kursen består av en introduktion till kollektivtrafikområdet i form av hur kollektivtrafiken är organiserad och styrs samt vilka förutsättningar och utmaningar kollektivtrafiken har. Därefter består kursen av fem olika teman inom kollektivtrafikforskningen som delvis bygger på olika vetenskapstraditioner. Temana är Samverkan, Planering och trafikering, Samhällsnyttor och effekter, Social rättvisa, samt Digitalisering och framtidens kollektivtrafik. Varje tema kommer att innehålla en inledande föreläsning, en hemuppgift att skiva utifrån inläsning av litteratur samt ett seminarier där hemuppgift och litteratur diskuteras. Under temat Samverkan ges en inblick i vad samverkan innebär och vilka olika perspektiv på samverkan det finns. Dessutom behandlas utmaningar kopplade till det nödvändiga samspelet mellan självständiga, men ömsesidigt beroende aktörer för att öka kollektivtrafikens attraktivitet. Temat Planering och trafikering fokuserar aspekter som olika typer av system och när olika system är lämpliga, systemets funktion, logistik, planering av linjer och tidtabell, biljettsystem, informationshantering samt modellering. I Samhällsnyttor och effekter tas utgångspunkt i klassiska välfärdsargument (Kaldor-Hicks) och vidare effekter för samhället som kollektivtrafiken kan bidra till. Modeller/metoder, så som exempelvis kostnads-nyttoanalys, som på olika sätt försöker värdera dessa effekter tas upp. Temat kommer också att belysa kollektivtrafikens effekter på miljön. Social rättvisa tar upp frågan om tillgång till persontransporter kan hanteras som en social rättvisefråga och i så fall varför och på vilket sätt. Temat tar också upp olika perspektiv på social rättvisa och vad som skiljer dem åt samt vilka olika typer av konflikter som uppstår i planering för transporter och betydelsen av avvägningar mellan olika intressen. Digitalisering och framtidens kollektivtrafik innehåller aspekter kring nyttjandet av information och informationsteknologi inom kollektivtrafiken. Frågeställningar som diskuteras är vilken information och teknik är central, vilka är möjligheterna och hindren samt hur kan kollektivtrafiken komma att förändras.

Kurslitteratur

Fler titlar tillkommer.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, seminarier, övrigt. Inläsning av litteratur

Kursens examination

Examinationsformer: Inlämningsuppgifter, seminarieföredrag av deltagarna. Fem skriftliga inlämningar, kollegiegranskning av en uppgift per tema där yttrande ska göras både skriftligt och muntligt vid seminarierna. Aktivt deltagande i seminarierna samt påvisa, både vid seminarierna och i skriftliga uppgifter, att kurslitteraturen har inhämtats.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Grundkunskaper för anställning som doktorand.

Övrig information

Kursen ges om minst 5 forskarstuderande visar intresse för den. Kursen ges på plats i Lund med möjlighet att delta på distans. Undervisningsspråk: Svenska eller engelska beroende på deltagares önskemål Delansvariga Introduktion: Helena Svensson, helena.svensson@tft.lth.se Samverkan: Fredrik Pettersson-Löfstedt, fredrik.pettersson-lofstedt@tft.lth.se Social rättvisa: Christina Lindkvist, christina.lindkvist@mau.se Samhällsnyttor och effekter: Désirée Nilsson, desiree.nilsson@mau.se Planering och trafikering: Anders Wretstrand, anders.wretstrand@tft.lth.se Digitalisering och framtidens kollektivtrafik: Jan Persson, jan.a.persson@mau.se Kursansvarig och examinator: Helena Svensson, helena.svensson@tft.lth.se

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvarig: Helena Svensson <helena.svensson@ple.lth.se>


Fullständig visning