lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kurs VVAN20F Avancerad avloppsvattenrening

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
 • VVAN20F
 • Tillfällig
Kursnamn
 • Avancerad avloppsvattenrening
Kursomfattning
 • 7.5
Undervisningsform
 • Gemensam kurs, avancerad nivå och forskarnivå
Administrativ information
 • 7760 (Inst för kemiteknik)
 • 2019-05-15
 • Margareta Sandahl

Aktuell fastställd kursplan

Allmänt
 • Engelska
 • Varje vårtermin
Syfte
 • Framtidens avloppsvattenhantering innebär högt ställda krav på rening gällande såväl näringsämnen som olika mikroföroreningar. Samtidigt finns förväntningar om plats och energieffektiva lösningar.
  Syftet med kursen är att:
  1) erbjuda fördjupad kunskap om principer och metoder för mekanisk, biologisk och kemisk avloppsvattenrening
  2) erbjuda verktyg för tillämpning vid val och design av avancerade reningsmetoder.
Innehåll
 • Designprocessen - datautvärdering och processval
  Aktivslamprocessen - principer och design
  Biofilmsprocesser - principer och design
  Efterbehandling - principer och design
  Membranbioreaktorer och direkt membranfiltrering av avloppsvatten
  Alternativ kväverening
  Slambehandling och anaerob nedbrytning - principer och design
  Avskiljning av mikroföroreningar
  Källsortering
  Urban infrastruktur och dagvattenrening
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • utifrån givna utsläppskrav kunna föreslå lämpliga reningstekniker för en avloppsström som ger upphov till en viss hydraulisk belastning såväl som en viss föroreningsbelastning.
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • utifrån givna förutsättningar och för kommunala avloppsvatten kunna dimensionera aktivslam- och biofilmsprocesser, dimensionera efterbehandlingssystem, dimensionera slambehandlingssystem, beskriva principell utformning för avskiljning och nedbrytning av mikroföroreningar, såväl muntligen som skriftligen presentera ett avancerat system för avloppsvattenbehandling för andra studenter samt kritiskt granska vetenskapliga artiklar inom valda delar av avloppsvattentekniken.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna väga för- och nackdelar med olika processval baserat på de olika valens konsekvenser för vattenkvalitet, platsbehov, energieffektivitet och hantering av restprodukter.
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • Seminarier
 • övningar
 • Projekt
Examinationsformer
 • Skriftlig tentamen
 • Skriftlig rapport
 • Seminarieföredrag av deltagarna
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
Förutsatta förkunskaper
 • VVAN05 Urbana vatten. Delprov 117, Skriftlig examination 1
Urvalskriterier
Litteratur
 • Davis, M.: Water and Wastewater Engineering. McGraw-Hill Education, 2010. ISBN 9780071713849.
 • Vetenskapliga artiklar, annat utdelat material
Övrig information
Kurskod
 • VVAN20F
Administrativ information
 • 2019-05-15
 • Margareta Sandahl

Alla fastställda kursplaner

1 kursplan.

Gäller från och med Första inlämning Andra inlämning Fastställd
VT 2019 2018‑12‑19 13:39:51 2019‑05‑01 21:26:17 2019‑05‑15

Aktuellt eller kommande publicerat kurstillfälle

Inget matchande kurstillfälle hittades.

Alla publicerade kurstillfällen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning