Kursplan för

Avancerad avloppsvattenrening
Advanced Wastewater Treatment

VVAN20F, 7,5 högskolepoäng

Gäller från och med: Vårterminen 2019
Beslutad av: Margareta Sandahl
Datum för fastställande: 2019-05-15

Allmänna uppgifter

Avdelning: Inst för kemiteknik
Kurstyp: Gemensam kurs, avancerad nivå och forskarnivå
Kursen ges även på avancerad nivå med kurskod: VVAN20
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Framtidens avloppsvattenhantering innebär högt ställda krav på rening gällande såväl näringsämnen som olika mikroföroreningar. Samtidigt finns förväntningar om plats och energieffektiva lösningar. Syftet med kursen är att: 1) erbjuda fördjupad kunskap om principer och metoder för mekanisk, biologisk och kemisk avloppsvattenrening 2) erbjuda verktyg för tillämpning vid val och design av avancerade reningsmetoder.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden utifrån givna utsläppskrav kunna föreslå lämpliga reningstekniker för en avloppsström som ger upphov till en viss hydraulisk belastning såväl som en viss föroreningsbelastning.

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden utifrån givna förutsättningar och för kommunala avloppsvatten kunna dimensionera aktivslam- och biofilmsprocesser, dimensionera efterbehandlingssystem, dimensionera slambehandlingssystem, beskriva principell utformning för avskiljning och nedbrytning av mikroföroreningar, såväl muntligen som skriftligen presentera ett avancerat system för avloppsvattenbehandling för andra studenter samt kritiskt granska vetenskapliga artiklar inom valda delar av avloppsvattentekniken.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden kunna väga för- och nackdelar med olika processval baserat på de olika valens konsekvenser för vattenkvalitet, platsbehov, energieffektivitet och hantering av restprodukter.

Kursinnehåll

Designprocessen - datautvärdering och processval Aktivslamprocessen - principer och design Biofilmsprocesser - principer och design Efterbehandling - principer och design Membranbioreaktorer och direkt membranfiltrering av avloppsvatten Alternativ kväverening Slambehandling och anaerob nedbrytning - principer och design Avskiljning av mikroföroreningar Källsortering Urban infrastruktur och dagvattenrening

Kurslitteratur

Davis, M.: Water and Wastewater Engineering. McGraw-Hill Education, 2010. ISBN 9780071713849.
Vetenskapliga artiklar, annat utdelat material

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, seminarier, övningar, projekt

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig tentamen, skriftlig rapport, seminarieföredrag av deltagarna
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: VVAN05 Urbana vatten. Delprov 117, Skriftlig examination 1

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Fullständig visning